13 فروردین 1399

اداره آمار، فناوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا)

رئيس اداره آمار، فناوري و اطلاعات و ارتباطات( فاوا) : خانم مهندس بابایی

 

شرح وظایف:

1- گرد آوری و تلفيق آمار و اطلاعات واصله از واحدهاي مختلف و ارائه به مبادي ذيربط.
2- تدوين آمار و گزارشهاي ادواري از عملكرد اداره كل و ارائه به مبادي ذيربط.
3- انجام كليه فعاليت هاي دبيرخانه اي ستادآمار و تلفيق برنامه و ارائه گزارشهاي لازم به حوزه ستادي وزارتخانه و ساير مراجع ذيربط.
4- تهيه و تدوين گزارشهاي تلفيقي و تحليلي ادواري از فعاليتهاي انجام شده در استان و ارائه آن به مبادي ذيربط.
5- كنترل چگونگي اجراي طرحها و پروژه‌هاي محوله به پيمانكاران و حصول اطمينان از رعايت معيارها و ضوابط ابلاغ شده در اجراي كار .
6- كنترل مقادير پيش بيني شده در سيستم كنترل پروژه ، استخراج اطلاعات مربوط به پيشرفت فيزيكي پروژه‌ها و تنظيم و ارائه گزارشهاي تحليلي لازم به مدير كل استان .
7- انجام وظايف محوله براي اجراي برنامه جامع تحقق اهداف دولت الكترونيك در استان.
8- راهبري نظام ها ، فرآيند ها و اقدامات مربوط به فن آوري اطلاعات در استان در جهت بهبود ارائه خدمات گسترده به ارباب رجوع.
9- فراهم نمودن و نگهداري شبكه هاي محلي و شبكه گسترده .
10-بررسي مستمر نيازهاي سخت افزاري و نرم افزاري اداره كل در چهارچوب خط مشي هاي كلي حوزه ستادي وزارتخانه.
11-استقرار سيستم اطلاعات مديريت ونظارت بر به هنگام نگه داشتن آنها متناسب با برنامه ها وخط مشي هاي وزارتخانه .
12-تجزيه وتحليل وپردازش داده‌ها به منظور ارائه مستمر آنها به سطوح مختلف مسئولان بر حسب مورد.