| 16 مرداد 1399
En | 
اداره بازرسی ، ارزیابی عملکرد و حقوق شهروندی

رئیس اداره بازرسی ، ارزیابی عملکرد و حقوق شهروندی : جناب آقای رضا معصومی

 


شرح وظایف: