13 فروردین 1399

اداره مديريت بحران و پدافند غير عامل

رئیس اداره مدیریت بحران و پدافند غیر عامل: آقای  محمد رضا قرایی
1. اجراي مصوبات شوراي هماهنگي مديريت بحران استان و كارگروه حمل ونقل ، شريانهاي حياتي ، بلاياي جوي و طوفان سازمان مديريت بحران كشور .
2. انجام وظايف مربوط به مراحل پيش بيني و پيشگيري ، آمادگي ، مقابله و بازسازي و بازتواني ابلاغ شده  از سوي مراجع ذيربط .
3. تهيه و پيشنهاد خط مشي هاي اجرايي مورد نياز مراحل مختلف مديريت بحران جهت طرح در كارگروهاي ذيربط.
4. تهيه طرح جامع خطر پذيري بخش حمل ونقل ، شريانهاي حياتي ، بلاياي جوي و طوفان ، تامين مسكن و مخاطرات زلزله ، لغزش لايه هاي زمين ، ابنيه ، ساختمان و شهرسازي در سطح استان با هماهنگي ساير دستگاهها .
5. جمع آوري و جمع بندي اطلاعات مربوط به خسارات وارده به بخش راه و شهرسازي در سطح استان پس از وقوع حوادث و تشكيل كارگروه تخصصي ارزيابي خسارات در اداره كل
6. راه اندازي و به روز رساني سايت مديريت بحران بخش راه و شهرسازي در  سطح اداره كل .
7. پيگيري و نظارت بر انجام مطالعات و رعايت اصول پدافند غير عامل در تاسيسات حياتي و حساس و مهم موجود و در دست مطالعه و ساخت با رعايت اصل هزينه –درآمد و مشاركت در تصويب طرحهاي تهيه شده .
8. برآورد اعتبارات مورد نياز اجراي طرحهاي پدافند غير عامل استان و پيشنهاد به كميته پدافند غير عامل ستاد .