13 فروردین 1399

رئیس اداره هماهنگی حمل و نقل :  جناب آقای مهندس علی یدالله زاده راد

 

  1. انجام مطالعات در زمینه توسعه حمل و نقل در استان به منظور تسهیل ارتباطات و تامین ایمنی حمل و نقل
  2. بررسی ظرفیت های حمل و نقلی استان و ارائه برنامه های پیشنهادی در خصوص گسترش حمل و نقل در استان به ستاد وزارت متبوع
  3. ارائه پیشنهادات لازم به ستاد وزارت متبوع برای ایجاد زیرساخت های لازم جهت اجرای امر حمل و نقل
  4. ایجاد هماهنگی های لازم میان زیربخش های حمل و نقل در استان برای بکارگیری شیوه های حمل و نقل ترکیبی
  5. شناسایی و استفاده بهینه از شیوه های ترابری و هماهنگی بین آنها و ارائه پیشنهادات لازم به مراجع ذیربط
  6. شناسایی شرکت های فعال در زمینه حمل و نقل و ایجاد هماهنگی های لازم میان آنها
  7. مطالعه، بررسی و شناسایی مشکلات و موانع موجود و پیشنهاد راهکارهای مربوطه جهت رفع آنها