13 فروردین 1399

اداره پيمان و رسيدگي

رئیس اداره پیمان و رسیدگی و قراردادها:

جناب آقای مهندس حسین فرازمند


1- بررسي اسناد مناقصه به منظور تطبيق آن با آخرين بخشنامه ها و دستورالعمل ها .
2- انتخاب و دعوت پيمانكاران ذيصلاح و برگزاري تشريفات مناقصه .
3- انجام مراحل انعقاد قرارداد با پيمانكاران با رعايت موازين قانوني و دستورالعمل هاي ابلاغي .
4- رسيدگي و اظهارنظر در مورد صورت وضعيت هاي موقت و قطعي و تأخير پيمانكاران طبق ضوابط .
5- رسيدگي به اختلاف و ادعاي پيمانكاران و فراهم نمودن مقدمات نسخ پيمان طبق مفاد قرارداد
و با همكاري امور حقوقي .
6- كنترل صورت وضعيت ها و صورت مجالس و مطابقت آن با عمليات اجرائي طبق ضوابط .
7- شركت در كميسيون هاي تحويل موقت و قطعي و تهيه حكم كميسيون .

 


 

کاربرگ های مربوط به اداره پیمان و رسیدگی

(پیمانکاران و مشاوران محترم لازم است فایل های زیر را که در قالب word می باشد طبق مشخصات پروژه های تحت پیمان خود ویرایش کرده و استفاده نمایند)

 

ردیف شرح کاربرگ لینک دانلود
1 کاربرگ ارسال صورت کارکرد موقت دانلود
  کاربرگ ارسال صورت کارکرد موقت مشاوران دانلود
2 کاربرگ ارسال صورت کارکرد قطعی دانلود
  کاربرگ ارسال صورت کارکرد قطعی
مشاوران
دانلود
3 کاربرگ درخواست تمدید مدت پیمان دانلود
  کاربرگ درخواست تمدید مدت پیمان مشاوران دانلود
4 کاربرگ درخواست تحویل موقت دانلود
5 کاربرگ درخواست تحویل قطعی دانلود

 

6

کاربرگ تغییر مقادیر احجام (25 درصد)برای

قرارداد های فهرستی

 

دانلود

 

7

کاربرگ تغییر مقادیر احجام (25 درصد)

برای قرارداد های مقطوع

 

دانلود

8 کاربرگ ارائه مطالبات به عنوان  ضمانتنامه انجام تعهدات دانلود
9 کاربرگ در خواست آزاد سازی ضمانتنامه انجام تعهدات دانلود
10 فرم درخواست آزادسازی سپرده حسن انجام کار در قبال مطالبات  تایید شده دانلود
11 کاربرگ در خواست آزاد سازی سپرده حسن انجام کار دانلود
12 چک لیست اوراق آزمایشگاهی دانلود
13

فرم تحویل موفت

دانلود
14

فرم تحویل قطعی

دانلود
15 فرم درحواست پیش پرداخت دانلود
16 فرم درحواست آزادسازی ضمانتنامه پیش پرداخت دانلود
17 فرم پیشنهاد قیمت  اجاره ماشین آلات راهداری زمستانی دانلود
18 فرم تمدید مدت پیمان پس از بررسی تاخیرات دانلود
19 فرم محاسبه تاخیرات مجاز و غیر مجاز قراردادها دانلود
20

فرم درخواست آزادسازی تضمین انجام تعهدات شماره 2

دانلود