13 فروردین 1399

اداره املاك و بانك زمين


1- انجام اقدامات لازم جهت اخذ اسناد مالكيت اراضي و املاك متعلق به دولت و درج اطلاعات آن در بانك زمين و دفاتر مالي .
2- انجام اقدامات لازم جهت خريد يا تملك اراضي شناسائي شده و اخذ سند مالكيت اراضي مذكور .
3- انجام اقدامات لازم جهت ثبت اراضي تفكيك شده و رفع نواقص مشخصات املاك .
4- انجام اقدامات لازم جهت ثبت املاك تملك شده در دفاتر مربوط .
5- تهيه استعلامات ثبتي مورد نياز و پاسخ به سؤالات و رفع اشكالات ثبتي مربوط به اراضي مورد نظر .
6- اعلام مشخصات كامل اراضي كه به مالكيت دولت در آمده به حوزه مديريت مسكن و ساختمان.
7- بررسي و تهيه گزارش لازم پيرامون مشخصات اراضي ثبت شده به نام دولت و ارائه آن به حوزه مديريت ذيربط.
8- پي گيري صدور سند مالكيت به نام دولت از اداره ثبت اسناد و املاك تا حصول نتيجه .
9- پي گيري امور مربوط به اراضي مشمول قانون زمين شهري دستگاههاي مشمول.
10-پيگيري امور صدور احكام كميسيون ماده 12 وابلاغ نظريه كميسيون ديربط به مراجع مربوطه جهت تثبيت مالكيت اراضي دولت .
11-اجراي برنامه عملياتي براي تهيه زمين مورد نياز در چارچوب برنامه مصوب اداره كل در شهرهاي استان.
12-افراز ،تجميع، تفكيك وانجام ساير تشريفات ثبتي مورد نياز املاك ملكي.
13-تشخيص وتعيين قيمت وپيگيري تامين اعتبار وپرداخت بهاي املاك مورد خريداري.
14-تعامل وهمكاري ومكاتبه با سازمانهاي بازرسي ونظارتي در بخش مربوط به املاك.
15-طبقه بندي وبايگاني اسناد ومدارك املاك دولتي ومستندات مربوطه.
16-پاسخ به استعلامات ادارات ذيربط شامل دارايي ،ثبت اسناد واملاك ،شهرداري ها ،دفاتر اسناد رسمي و ...
17-تجميع وتفكيك اراضي تملكي وتمليكي اداره كل وخريد توافقي .
18-انجام امور مرتبط با استعلام فرم "ج" و ورود اطلاعات وبروز رساني سيستم اطلاعات.
19-تشخيص نوعيت زمين با طرخ موضوع در كميسيون ماده 12.
20-تهيه وايجاد بانك اطلاعات زمين استان.
21-تهيه آلبومهاي موقعيت املاك واراضي ملكي دولت.