13 فروردین 1399

معاونت املاك و حقوقي

سرپرست معاونت املاك و حقوقي: آقاي مهندس علیرضا صارمی 

تلفن مستقیم: 38223004

1-  راهبري برنامه هاي حوزه مديريت و هدايت واحدهاي تحت سرپرستي در اجراي وظايف محوله .
2-  راهبري امر ارزيابي‌وبرآورد قيمت اراضي مورد خريداري و تملك شده و همچنين اراضي كه به متقاضيان واگذار مي‌شود بر اساس قانون وآئين نامه اجرائي مربوطه .
3-  كنترل امرجمع آوري آمار و اطلاعات و ساير داده هاي مورد نياز جهت برنامه ريزي فعاليتها و اقدامات واحدهاي تحت سرپرستي و ارائه نتايج به مدير كل استان.
4-  نظارت برايجاد وبروز رساني بانك اطلاعات زمين در استان.
5-  برقراري ارتباط با واحدهاي مختلف استان به منظور كسب اطلاع از فعاليتهاي آنان در رابطه با زمين و امكانات واگذاري آن و همچنين كسب آمار و اطلاعات در خصوص فعاليتهاي انجام شده بر روي زمينهاي شهري در سطح استان .
6-  نظارت بر امر حفاظت از اراضي در سطح استان.
7-  نظارت بر امر شناسائي ، انتخاب زمين مناسب براي پروژه ها و امكان سنجي اراضي و تحويل زمين .
8-  شركت در كميته‌ها و جلسات منعقده و ارائه گزارش به مدير كل استان .
9-  تهيه برنامه هاي اجرائي مديريت و گزارش پيشرفت كارها در قالب برنامه هاي مصوب به قائم مقام وزير ومدير كل استان.
10- راهبري امور دبيرخانه كميسيون تشخيص موضوع ماده 12قانون زمين شهري.
11- راهبري امرارزيابي عرصه و اعيان مستحدثات واقع در مسير راهها و پرداخت بهاي آنها .