13 فروردین 1399
 

اداره امور مالي و ذيحسابي


1- اجراي بودجه مصوب سالانه طبق موافقت نامه متبادله دستورالعمل‌هاي مربوطه .
2- پرداخت هزينه هاي پرسنلي –عملياتي –تملك دارايي سرمايه‌اي در چارچوب اعتبار مصوب وطرحها پروژه‌ها.
3- پرداخت وجه‌هزينه‌ها وتنظيم اسناد و ليستهاي مربوطه با رعايت مقررات و ضوابط جاري .
4- ثبت و نگهداري ارقام مالي در دفاتر مربوطه و تهيه گزارشهاي مالي و محاسباتي موردنياز .
5- درخواست تنخواه گردان حسابداري از نمايندگي خزانه به منظور تسهيل در پرداختها.
6- واگذاري تنخواه گردان به عاملين ذيحساب براساس مقررات وموافقت با نصب عامل وامين اموال ونظارت بر تكاليف آنها.
7- صدور در خواست وجه از نمايندگي خزانه براساس تخصيص اعتبارات هزينه‌اي وتملك دارايي سرمايه‌اي.
8- كنترل ومراقبت در واريز به موقع تنخواه گردان بصورت اسناد قابل قبول وواريز مانده نقدي .
9-  افتتاح حسابهاي بانكي موردنياز از طريق نمايندگي خزانه در استان.
10-رسيدگي به اسناد ومدارك هزينه ثبت ونگهداري حسابهاي درآمد وهزينه وتنظيم حساب ماهانه وارسال آن به مبادي ذيربط در موعد مقرر.
11-تامين اعتبار وپرداخت وجه براي گشايش اعتبارات اسنادي در چارچوب مقررات.
12-انجام امور مربوط به رسيدگي و مميزي اسناد و اوراق مالي و ثبت مشخصات هزينه در دفاتر مربوطه.
13-انجام امور مربوط به دريافتها و پرداختها در چارچوب ضوابط و مقررات مالي مربوط.
14-نگهداري حساب هر يك از طرحها و پروژه ها طبق دستورالعملهاي مربوطه .
15-نگهداري حساب ديون و انجام عمليات مالي مربوط به آن .
16-تنظيم دفاتر و نگهداري حساب دارائي ها و اموال اداره كل ونظارت بر آن طبق قانون .
17-شركت در امور مربوط به مناقصه –مزايده وترك تشريفات مناقصه ومزايده با رعايت مقررات.
18-بررسي اسناد مناقصه – تدوين شرايط وبرگزاري مناقصه طبق قوانين ومقررات – اجراي قرارهاي صادره ازسوي ديوان محاسبا ت كشور وساير محاكم قضائي.
19-اخذ راهنمايي هاي لازم از حوزه ستادي در خصوص چگونگي مصرف اعتبارات ملي.
20-ساير امور محوله قانوني .