13 فروردین 1399
 

اداره درآمد و هزينه هاي عملياتي


1- وصول درآمدها ،‌سپرده ها و مطالبات استاني و انتقال آنها به حسابهاي مربوطه و تنظيم و ارائه گزارشهاي مالي و عملياتي لازم .
2- تهيه فهرست و جداول اطلاعاتي لازم از مطالبات اداره كل .
3- شناسائي كليه منابع درآمدي اعم از عمليات اصلي ،‌ جانبي و منابع غير عملياتي و تهيه اطلاعات جامع از آنها به منظور بهره گيري بهتر از منابع مذكور.
4- انجام امور مربوط به مزايده ها با رعايت قوانين ، مقررات و تشريفات معمول .
5- ثبت و نگهداري حساب درآمد و هزينه در دفاتر قانوني .
6- تهيه و تنظيم تراز و حساب سود و زیان