13 فروردین 1399
 
اداره پشتیبانی ،توسعه منابع انساني و تحول اداري
 
1-همكاري با حوزه ستادي در امربررسي و تهيه و تنظيم نمودار سازماني، اهداف، شرح وظائف و تشكيلات تفصيلي با رعايت ضوابط ساختار سازماني ابلاغي از سوي معاونت ذيربط نهاد رياست جمهوري .
2-ارائه پيشنهادات لازم در خصوص ايجاد يا ادغام و انحلال واحدهاي غيرضرور.
3- انجام اقدامات لازم  نسبت به قوانين، آئين نامه‌ها، تصويب نامه ها و مصوبات موضوعه .
4-اجراي طرح جامع برنامه‌ريزي نيروي انساني ابلاغي از سوي وزارتخانه .
5-تجزيه و تحليل و طراحي سيستم ها و روشهاي انجام كار و اصلاح روشهاي اختصاصي و مشترك با هماهنگي وزارتخانه در جهت ارتقاء بهره‌وري،كارآيي، رضايت ارباب رجوع، كاهش هزينه ها و حذف مراحل زائد .
6-اجراي استانداردهاي جا و مكان و نحوه استقرار واحدها .
7-كنترل فرمهاي اداري، مالي، پشتيباني و اختصاصي و در صورت لزوم اصلاح آنها با هماهنگي مركز نوسازي و تحول اداري وزارت متبوع .
8-پيگيري استفاده و بكارگيري فنون و روشهاي نوين.
9-اجرای طرح تكريم ارباب رجوع و جلب رضایت مردم در نظام اداری کشور .
10-  اجراي برنامه هاي تحول اداري با هماهنگي مركز نوسازي و تحول اداري وزارت متبوع .
11-  اجراي مصوبات و بخشنامه‌هايي كه در راستاي ايجاد تحول سازماني ابلاغ گرديده‌است‌.
12-  اجراي برنامه هاي بهره وري و استفاده بهينه از منابع انساني، مالي، اطلاعاتي و ...
13-اجراي برنامه هاي نظام مديريت كيفيت .
14-  بررسي و برآورد نيازهاي آموزشي كاركنان جهت توسعه مهارتهای مشاغل براساس استانداردهاي مربوطه و انعكاس به مركزنوسازي و تحول اداري .
15-  اجراي آزمونهاي تخصصي و استخدامي وارائه گزارشهاي لازم به حوزه ستادي وزارتخانه .
16-  بررسي ، تهيه و پيشنهاد طرح تامين نيازمنديهاي استخدامي در سطح اداره كل بر مبناي پيشنهادات واحدها و در چارچوب بودجه مصوب.
17-  انجام كليه اموركارگزيني اداره كل با رعايت قوانين، مقررات و آئين نامه هاي استخدامي در چارچوب تكاليف واختيارات تفويض شده .
18-  پيش بيني نيازهاي تداركات اداري واحدهاي مختلف و اقدام بمنظور تهيه و تامين آنها در چارچوب اعتبارات مصوب .
19-  ايجاد و بروز رساني بانك اطلاعات وآمار نيروي انساني اداره كل و واحدهاي شهرستاني .
20-  اداره امور انبار و انجام خدمات مربوطه .
21-  اداره امور تلفنخانه اداره كل .
22-  پيش بيني وسايل ايمني و اطفاء حريق و انجام ساير تدابير بمنظور جلوگيري از وقوع حريق و ساير سوانح .
23-  انجام كليه امور رفاهي اداره كل با رعايت قوانين ومقررات .
24-  واگذاري امور خدمات عمومي به بخش خصوصي و نظارت بر حسن اجراي آنها از قبيل آبدارخانه، نظافت، تهويه ، تاسيسات و ... از طريق مناقصه عمومي با شركتهاي طرف قرارداد .
25-  نظارت بر امر نگهداري ساختمانها ، تاسيسات وتجهيزات اداره كل .
26-  نظارت بر اداره امور حمل و نقل و انجام تعميرات و نگهداري بهينه وسائط نقليه اداره كل .
27-  نظارت بر امور نگهباني و راهنمايي ارباب رجوع به واحدهاي مختلف .
28-  نظارت و كنترل حضور و غياب كاركنان و تهيه آمار و گزارشهاي لازم.
29-  نظارت بر امور تحريرات و انجام امور دبيرخانه اي اداره كل .