13 فروردین 1399
En | 

معاونت شهرسازی و معماری

معاونت شهرسازي و معماري: خانم مهندس مریم سمایی

تلفن مستقیم: 38221003


شرح وظایف:

1- راهبري ‌و نظارت برامراجراي ضوابط ‌و مقررات شهرسازي و معماري (مصوبات شورايعالي شهرسازي و معماري ايران) قوانين مربوطه و طرحهاي شهرسازي و معماري، عمران شهري و طرحهاي شهري .
2- راهبري و نظارت بر تهيه و اجراي طرحهاي توسعه و عمران (جامع) ناحيه ، مجموعه هاي شهري و جامع شهري، طرحهاي تفصيلي، طرحهاي معماري و طراحي شهري ، طرحهاي ويژه ، شهرك ها و شهرهاي جديد.
3- راهبري و نظارت بر اجراي آئين نامه هاي مربوط به نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه عمران محلي و ناحيه اي ، منطقه‌اي وملي مقررات شهرسازي و معماري‌كشور و همچنين استفاده از اراضي و احداث بنا و تاسيسات در خارج ازمحدوده قانوني و حريم شهرها.
4- راهبري دبيرخانه هاي كميسيونهاي تخصصي مسكن و شهرسازي وكميسيون ماده 5 دراستان.
5- راهبري و نظارت برطرحهاي مطالعاتي وتحقيقاتي در سطوح محلي .
6- نظارت برتنظیم قراردادبا مهندسين مشاوربه منظور تهيه طرحهاي توسعه و عمران (جامع) ناحيه، مجموعه‌هاي شهري و جامع شهر، تفصيلي ،طرحهاي ويژه ، طراحي شهري و معماري و طرحهاي مطالعاتي و تحقيقاتي .
7- شركت در كميسيونها ،كميته ها ، شوراهاي مربوطه حسب قوانين وآئين نامه‌هاي موضوعه .
8- راهبري و نظارت بر تهيه و تنظيم برنامه هاي ميان مدت و كوتاه مدت واحدهاي تابعه و ارزيابي ميزان تحقق برنامه هاي مذكور .
9- همكاري و هماهنگي با ساير دستگاههاي ذيربط استاني در راستاي وظائف مرتبط با بخش شهرسازي و معماري .
10-راهبري و نظارت بركليه امور مربوط به بخش شهرسازي و معماري دراستان .
11-همكاري و مشاركت با معاونت شهرسازي و معماري حوزه ستادي در زمينه تهيه و تنظيم لوايح و قوانين و ضوابط و معيارها و استانداردهاي شهرسازي و اجراي سايرامور محوله.