13 فروردین 1399

اداره طرحهاي كالبدي

1-پيگيري و تهيه طرح‌هاي توسعه و عمران شهري.
2-نظارت بر اجراي طرح‌هاي توسعه و عمران ناحيه‌اي، مجموعه‌هاي شهري، جامع ، تفصيلي ، شهرها و شهرك‌ها و طرح‌هاي ويژه.
3-انجام هماهنگي‌هاي لازم با سازمانهاي مسئول ذيربط در جهت تهيه طرحهاي آمايش استان و توسعه و عمران در راستاي سياست‌هاي مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران .
4-نظارت بر امر بروزآوري طرح‌هاي ناحيه‌اي و مجموعه‌هاي شهري و جامع طبق مصوبات شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران.
5-اعلام نظر نسبت به درخواست‌هاي ستاد وزارتخانه در خصوص تبديل روستا به شهر و يا تغيير و اصلاح در تقسيمات كشوري.
6-هماهنگي و همكاري با پايگاه اطلاعات جغرافيايي مديريت شهرسازي و معماري مرتبط با وظايف .
7-تهيه و تنظيم برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و همچنين برنامه‌هاي سالانه براي طرح‌هاي توسعه و عمران (ناحيه‌اي و مجموعه‌هاي شهري ) و ساير طرح‌هاي توسعه و عمران كه از اعتبارات ملي تهيه مي‌شوند.
8-نظارت بر تهيه طرح‌هاي توسعه و عمران (جامع و تفصيلي) شهري .
9-همكاري و هماهنگي با كار گروهها ي ذيربط شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در بررسي طرح‌هاي توسعه و عمران به منظور تطابق با سياست‌هاي شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران.
10-همكاري با مديريت شهرسازي و معماري در تهيه ضوابط، معيارها و استانداردهاي مرتبط با طرحهاي توسعه و عمران شهري و ساير مراجع براي پيشنهاد به مرجع تصويب كننده.
11-مطالعه و بررسي به منظور تعيين و پيشنهاد زمينه‌ها و عناوين طرح‌هاي مطالعاتي مرتبط با وظايف اداره كل به ستاد و شركت در جلسات مربوطه.
12-نظارت بر تهيه و بررسي كليه طرح‌هاي توسعه و عمران از طريق انجام بازديدهاي محلي، شركت در جلسات كار‌گروه تخصصي مسكن و شهرسازي، شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و بازديد از دفاتر محلي و مركزي مهندسين مشاور تهيه‌كننده طرح‌ها به منظور بالابردن كيفيت تهيه طرح‌ها و همكاري در ارزيابي مستمر مهندسين مشاور تهيه كننده طرح‌هاي توسعه شهري.
13-تعيين اساس طرح‌هاي توسعه شهري به منظور تشخيص مغايرت‌هاي اساسي تصميمات كميسيونهاي ماده 5 بهنگام تهيه طرح‌ها و در صورت لزوم اعلام به دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران.
14-نظارت و كنترل برنامه‌ريزي و نحوه استفاده بهينه از اراضي واقع در محدوده‌‌ها و حريم‌هاي شهري و روستايي حسب ضوابط و مقررات مربوط.
15-اجرايي نمودن راهبردها و سياست‌هاي بخش زمين، نظارت و كنترل بر نحوه اجراي آنها هماهنگ با ضوابط و مقررات شهرسازي و طرحهاي توسعه و عمران كشور.
16-نظارت بر حسن انتخاب مشاور تهيه كننده طرحهاي توسعه و عمران از طريق تشكيل كميته انتخاب مشاوران طرح‌هاي توسعه و عمران مرتبط با وظايف اداره كل و در صورت لزوم معرفي به وزارتخانه.
17-همكاري با استانداري و بنياد مسكن انقلاب اسلامي در زمينه تشخيص شهرها و روستاهاي نيازمند طرحهاي هادي شهري و روستايي و همكاري در بررسي و تصويب آنها.
18-همكاري با دفاتر حوزه ستادي در زمينه تنظيم و عقد قراردادها، طرح‌هاي مرتبط با مشاورين ذيصلاح.
19-تشكيل كميته‌هاي تخصصي و مشورتي در زمينه‌هاي مرتبط با وظايف اداره كل .
20-شركت در جلسات كميته فني شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران بنابر وظايف مرتبط.
21-انتشار كتب، مقالات، جزو‌ات راهنما در ارتباط با طرح‌هاي مرتبط با وظايف.
22-ارتباط و تبادل اطلاعات با دانشگاه‌ها و مجامع علمي و پژوهشي .
23-همكاري در برگزاري همايش‌ها، نمايشگاه‌ها و كارگاه‌هاي تخصصي.