13 فروردین 1399

اداره معماري و طراحي شهري

1- مستند سازي آثار معماري و شهرسازي بومي وهنرهاي وابسته .
2- ترويج ،تقويت وارتقاء اصول وارزشهاي معماري وشهرسازي اسلامي – ايراني (بومي )ازطرق زير:
  • الف - انتشار كتب
  • ب - حمايت از پيشكسوتان وحرفه‌مندان
  • ج - تدوين وپيشنهاد قوانين ومقررات لازم در اين زمينه
  • د - شناخت وپاسداري از هويت ومعماري كالبدي شهرها
3- نظارت بر اجراي طراحي شهري از حيث رعايت قوانين و مقررات مصوب آئين نامه‌ها، دستورالعمل هاي مربوطه و ضوابط ومقررات سيما ومنظرشهري ورعايت اصول شهرسازي ايراني – اسلامي.
4- همكاري در امور بررسي و تنظيم و اظهارنظر نسبت به ضوابط ، مقررات و لوايح شهرسازي و معماري مرتبط با وظائف مربوطه .
5- تشكيل كميسيونهاي معماري و طراحي شهري به منظور بررسي و كنترل اصول و ارزشهاي معماري و شهرسازي اسلامي _ ايراني (بومي) در طرحهاي معماري و طراحي شهري استان ، براساس ضوابط و مقررات مربوطه كه به تصويب مراجع ذيربط رسيده باشد .
6- بررسي وتائيد نقشه هاي معماري تهيه شده در حوزه هاي مختلف اداره كل .
7- تهيه الگوهاي مناسب مسكن بومي.
8- نظارت بر حسن اجراي كليه ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري بويژه ضوابط  عبور و مرور افراد معلول جسمي - حركتي و الگوسازي طرحهاي ياد شده با همكاري مديريت شهري و سازمانهاي ذيربط محلي .
9- تنظيم قراردادها و شرح خدمات  به منظور تهيه طرحهاي طراحي شهري ومعماري و همچنين طرحهاي مطالعاتي و تحقيقاتي.
10-تشكيل كميته‌اي به منظور بررسي نيازها وكمبودهاي موجوددرقوانين ومقررات واتخاذ تصميم براي اقدامات لازم در جهت ارتقاء معماري وشهرسازي استان.
11-تشكيل منظم جلسات كميته سيما ومنظر شهري وارائه گزارش به دفتر معماري وطراحي شهري
معاونت شهرسازي ومعماري حوزه ستادي.
12-شركت در كميته ها ، كميسيون ها و شوراهايي كه در قوانين و آئين نامه هاي مختلف تعيين گرديده است و ارائه گزارش به مراجع ذیربط.
13-انجام طرحهاي مطالعاتی و تحقيقاتي در زمينه معماري بومي استان .
14-مطالعه و بررسي زمينه ها وعناوين طرحهاي مطالعاتي و تحقيقاتي در سطوح محلي ، منطقه اي و ملي به منظور:
  • الف – پيشنهاد به شوراي برنامه ريزي استان و اجراي طرحهاي مطالعاتي و تحقيقاتي در سطح محلي.
  • ب- پيشنهاد به حوزه مديريت شهرسازي و معماري در سطح منطقه اي و ملي .

15-برگزاري مسابقات معماري وطراحي شهري ، نمايشگاهها و همايشهاي مرتبط با معماري و طراحي شهري با هماهنگي ستاد وزارتخانه .
16-تهيه و تنظيم برنامه هاي پنجساله و سالانه باتوجه به سياستهاي مدون معاونت شهرسازي و معماري حوزه ستادي و تلاش جهت تحقق برنامه هاي مذكور به منظور بالا بردن كيفيت و كميت كار در برنامه ارزيابي عملكرد.
17-همكاري و هماهنگي با شركت عمران شهر جديد واقع در منطقه در زمينه تهيه طرحها و مبادله اطلاعات لازم و ارائه گزارشهاي فني لازم به مدير كل .
18-هماهنگي و همكاري با پايگاه اطلاعات جغرافيايي مديريت شهرسازي و معماري مرتبط با وظايف .
19-همكاري و مشاركت با معاونت شهرسازي و معماري حوزه ستادي در زمينه اجراي ساير وظايف محوله .
20-تدوين وارسال گزارشهاي سالانه به معاونت شهرسازي ومعماري حوزه ستادي.