| 24 مرداد 1399
En | 
اداره برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری

رئیس اداره برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری

 

شرح وظایف :