| 18 تیر 1399
معاون مسکن و ساختمان

سرپرست معاونت مسکن و ساختمان :  آقای مهندس مجید صالحی امیر

تلفن مستقیم : 38230322