13 فروردین 1399

معاون مسکن و ساختمان

سرپرست معاونت مسکن و ساختمان : جناب آقای مهندس مجید صالحی امیر

1- راهبري برنامه هاي حوزه مديريت و هدايت واحدهاي تحت سرپرستي در اجراي وظايف محوله .
2- راهبري‌اجراي اهداف وخط مشي هاي قانون نظام مهندسي وكنترل ساختمان .
3- راهبري و هدايت واحدهاي تابعه در امور مرتبط با اداره كل نظام مهندسي ساختمان استان و كانون كاردانهاي فني وساير تشكلهاي حرفه اي و صنفي.
4- راهبري امر ارتقاء كيفي مهندسي ساختمان در استان از طريق پيشنهاد اصلاح قوانين ، مقررات ، روشها وساختار اداري واجرائي مربوطه .
5- راهبري اجراي برنامه هاي مرتبط با تأمين وتوسعه مسكن و ارائه راهبردهاي لازم به منظور جلب مشاركت بخش خصوصي وتعاوني در سرمايه گذاري بخش مسكن .
6- راهبري امور مرتبط با خانه هاي سازماني .
7- راهبري امرهمكاري و هماهنگي با ساير دستگاههاي ذيربط استاني در راستاي وظايف مرتبط با بخش مسكن و ساختمان .
8- راهبري امر مديريت توليد وعرضه مسكن .
9- تشويق استفاده كنندگان از فن آوري هاي نوين درساخت و توليد انبوه مسكن و ساختمان ونظارت بر ايجاد بانك اطلاعات مربوط به توليد كنندگان مسكن و ساختمان ، مصالح و كالاهاي مرتبط با ساختمان در سطح استان و بهره برداري از آن .
10- شركت در جلسات منعقده بمنظور تسهيل در اجرا و پيشرفت پروژه ها و ارائه گزارش به مدير كل .
11- شركت در كميسيونها،كميته‌ها وشوراهاي مربوطه حسب قوانين‌ وآئين‌نامه‌هاي موضوعه .