13 فروردین 1399

اداره فني و امور مهندسان مشاور

 

رییس اداره فنی و امور مهندسان مشاور : مهندس مهدی حمزه هویدا

 

1- ارزشيابي كارهاي مطالعاتي و نظارتي انجام شده توسط مهندسان مشاور .

2- جمع آوري آخرين اطلاعات در باره دستمزدها و قيمت هاي مصالح و ساير مباني لازم در سطح كشور .

3- بررسي و تائيد درخواست هاي حق الزحمه مراحل مطالعاتي مهندسان مشاور و ارائه به مافوق .

4- تهيه دفاتر فهرست بهاء و قيمت هاي مورد لزوم پروژه هاي اجرائي و تنظيم آنها به منظور تهيه و برآورد آنها .

5- بررسي تغيير مشخصات فني حين اجراي پروژه ها و تهيه و برآورد حجم عملياتي آنها .