13 فروردین 1399

اداره نظارت بر ساخت راه هاي اصلي و فرعي


1-نظارت بر اجراي پروژه هاي راهسازي و بهسازي راههاي اصلي و فرعي  با استفاده از خط مشي ها و دستورالعمل هاي فني  ابلاغي .
2-رسيدگي به صورت وضعيت هاي موقت پيمانكاران و صدور دستورات فني به آنها به منظور رعايت مشخصات فني پيش بيني شده در قراردادها با توجه به ضوابط .
3-رسيدگي و شركت در تنظيم صورت كاركردهاي قطعي پيمانكاران طرف قرارداد و اقدام در مورد تسويه حساب با آنها طبق ضوابط .
4- اظهار نظر در مورد آماده بودن عمليات مورد پيمان ها جهت تشكيل كميسيون هاي تحويل موقت و قطعي .
5- تهيه مقدمات تشكيل كميسيون هاي تحويل موقت و قطعي راههاي اصلي و فرعي و بهسازي راه و شركت در آنها .
6- نظارت بر كار مهندسان مشاور و همكاري با آنها .
7- رسيدگي و تأئيد صورت حق الزحمه مهندسان مشاور .
8- اظهار نظر در تهيه و تغيير فهرست بهاي واحد عمليات راهسازي و ضرائب منطقه اي استان مربوطه و شركت در كميسيون هاي ذيربط زير نظر مديريت ساخت و توسعه راهها .
9- مطالعه و پيشنهاد واريانت هاي اصلاحي و تهيه فهرست تغيير مقادير كار در قراردادهاي دردست اجرا .
10-تهيه گزارش هاي فصلي از عمليات اجرائي در بخش راه هاي اصلي و فرعي .
11-مطالعه و پيشنهاد طرح هاي استاني مربوط .
12-انجام مطالعات اوليه و تهيه نقشه هاي مقدماتي و انجام محاسبات فني نقشه هاي  قطعي و اجرايي  براي پلها و گذرگاه ها و ساير ابنيه فني و بررسي تعميرات و تعريض پل ها و ابنيه فني .
13-تهيه طرح روسازي راه ها و مشخصات زير سازي و مشخصات فني راه ها براساس نتايج آزمايشگاهي و خاك شناسي و ساير مطالعات لازم .
14-انجام مراحل مختلف و شناسائي و مطالعه به منظور انتخاب مسير قطعي .
15-نظارت بر آزمايش هاي مربوط به طبقه بندي خاك ، شن و ماسه از نظر مصرف در زير سازي و روسازي جاده ها .