13 فروردین 1399

معاونت مهندسی و ساخت

 معاونت مهندسی و ساخت: آقاي مهندس حبیب نادیان رفیع

تلفن مستقیم: 38377201

شرح وظایف:

1- برنامه ريزي ، تهيه خط مشي ، ساختمان و توسعه راه هاي اصلي ، فرعي منطقه اي و روستائي
با هماهنگي واحدهاي برنامه ريزي استان با توجه به نيازها و اولويت ها و امكانات مالي .
2- همكاري در تنظيم موافقتنامه هاي ارسالي به معاونت برنامه ريزي استانداري در مورد احداث و توسعه راههاي فرعي و روستائي .
3- مطالعه و تهيه طرح راهسازي و بهسازي راهها توسط مهندسان مشاور و كنترل و تصويب آن .
4- انتخاب مهندسان مشاور با توجه به ضوابط مورد عمل و نظارت بر كار آنها .
5- نظارت بر تهيه و اجراي طرح هاي راهسازي استان .
6-ابلاغ دستورالعمل هاي فني و مصوبات به مهندسان مشاور و نظارت بررعايت آنها در تنظيم
نقشه ها و مشخصات فني .
7-بررسي درخواست هاي حق الزحمه مهندسان مشاور و تأثير آن به منظور پرداخت .
8- كنترل و تائيد صورت كاركرد (حق الزحمه) مهندسان مشاور طرف قرارداد براساس مقررات و ضوابط مربوط .
9-ارزشيابي و تائيدكارهاي مطالعاتي و نظارتي انجام شده توسط مهندسان مشاور و ارائه به مافوق جهت دستور پرداخت .
10-تهيه و تنظيم صورت كاركردهاي موقت و قطعي پيمانكاران ( رأساً يا از طريق مهندسان
مشاور ) و رسيدگي و ارائه صورت وضعيت موقت ، قطعي به اداره پيمان و رسيدگي جهت
تسويه حساب نهائي .
11-تهيه و بررسي و تصويب صورت مجالس پيشنهادي و اجرائي پيمانكاران راههاي فرعي و روستائي طرف قرارداد طبق ضوابط .
12-تأئيد اتمام كار پيمانكاران جهت تشكيل كميسيون هاي تحويل موقت و قطعي .
13-پيگيري و اعمال بخشنامه هاي فني صادره از وزارت راه و شهرسازي  و دستورالعمل هاي معاونت برنامه ريزي استان و غيره .
14-پيگيري و نظارت مداوم بر حسن جريان پيشرفت برنامه هاي راهسازي و اجراي مشخصات فني در كليه عمليات راهسازي حوزه استحفاظي اداره كل راه و شهرسازي استان .
15-بررسي و ارائه پيشنهاد مربوط به اجراي طرح هاي راهسازي .
16-مطالعه و ارائه پيشنهاد طرح هاي راهسازي استان به مقام مافوق در چارچوب اهداف
و سياست هاي شوراي عالي فني و سازمان راهداري حمل و نقل جاده اي كشور .
17-بررسي و تصويب تغييرات مربوط به طرح هاي روسازي و تيپ نيم رخ عرضي پروژه هاي مصوب و هم چنين ابنيه فني مهم و تغييرات مسير راه .
18-بررسي مطالعات انجام شده جهت پل ها و گذرگاه ها و ساير ابنيه فني .
19-بررسي و نظارت بر محاسبات فني و نقشه هاي قطعي و اجرائي براي پلها و ابنيه فني نظارت بر طرحهاي روسازي راه ها  و مشخصات زير سازي و مشخصات فني راه ها براساس نتايج ، آزمايشگاهي و خاك شناسي و ساير مطالعات انجام شده .