01 بهمن 1398

اطلاعات تماس

اداره کل راه و شهرسازی استان همدان

آدرس : همدان  ، خیابان سعیدیه  ،  ابتدای بلوار پرفسور زلفی گل

تلفن:                       ٣ -٣٨٢٢٣٠٠١ (٨١) ٩٨+

تلفن مستقیم دفتر مدیر کل :       38221002 

       فکس : ٣٨٢٢١٢٢٤ (٨١) ٩٨+

پیام کوتاه روابط عمومی : 50002225020
روابط عمومی : ٣٨٢٣٧٨٠٨ (٨١) ٩٨+