30 مهر 1400
اداره آمار، فناوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا)

رئيس اداره آمار، فناوري و اطلاعات و ارتباطات( فاوا) : خانم مهندس بابایی

 

شرح وظایف :

1-انجام وظايف محوله براي اجراي برنامه جامع تحقق اهداف دولت الكترونيك در استان.

2-راهبري نظام ها ، فرآيند ها و اقدامات مربوط به فن آوري اطلاعات در استان در جهت بهبود ارائه خدمات گسترده به ارباب رجوع.

3-فراهم نمودن و نگهداري شبكه هاي محلي و شبكه گسترده .

4-بررسي مستمر نيازهاي سخت افزاري و نرم افزاري اداره كل در چهارچوب خط مشي هاي كلي .

5-استقرار سيستم اطلاعات مديريت ونظارت بر به هنگام نگه داشتن آنها متناسب با برنامه ها وخط مشي هاي وزارتخانه .

6-تجزيه وتحليل وپردازش داده‌ها به منظور ارائه مستمر آنها به سطوح مختلف مسئولان بر حسب مورد.