30 مهر 1400
En | 
اداره بازرسی ، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به حقوق شهروندان

رئیس اداره بازرسی ، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به حقوق شهروندان : جناب آقای رضا معصومی

 


شرح وظایف:

1- بازرسي از عملكرد مديران و كاركنان و سنجش ميزان رضايت مردم از واحدهاي ستاد استان و شهرستان‌هاي مخلتف و نحوه برخورد مديران و كاركنان با ارباب رجوع و تهيه گزارش‌هاي دوره‌اي
2- تجزيه و تحليل عملكرد واحدهاي ستاد استان و شهرستان‌ها و كاركنان بر اساس بازرسي‌هاي انجام شده
3- اجراي دستورالعمل‌هاي ارزيابي عملكرد و تكميل فرم‌هاي مربوط به تهيه مستندات لازم
4-دريافت شكايات حضوري و مكتوب مردم (مراجعين) از واحدهاي ستاد استان و شهرستان‌ها و كاركنان
5- بررسي پيرامون صحت و سقم موضوع شكايات و پي‌گيري تا اخذ نتيجه نهايي به منظور پاسخگويي به شاكي
6- بررسي و پاسخگويي درخصوص مراجعات به نهادهاي نظارتي و بازرسي
7- رسيدگي به شكايات پس از حصول اطمينان از صحت مفاد و پاسخگويي به آن عنداللزوم از طريق اداره روابط عمومي و جمع‌بندي و تجزيه و تحليل علل بروز شكايات و ارائه گزارش به مقامات مسوول
8- راه‌اندازي واحدهاي شهرستاني تحت پوشش اداره كل راه و شهرسازي، نظارت بر فعاليت آن‌ها و ايجاد هماهنگي در جهت حسن انجام كليه وظائف تعيين شده
9- ارزيابي و سنجش مستمر عملكرد، كارايي و اثربخشي برنامه‌هاي اداره كل و واحدهاي شهرستاني و تهيه گزارش تحليلي از نتايج جهت ارائه به دفتر مديريت عملكرد و پاسخگويي به شكايات وزارت متبوع
10- تهيه و تنظيم برنامه‌هاي بازرسي مستمر و دوره‌اي و يا موردي از واحدهاي شهرستاني براي سنجش ميزان مطابقت عملكرد با اهداف، برنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط و شاخص‌هاي اختصاصي وزارت متبوع
11- تهيه گزارش در فواصل مختلف از عملكرد و ارائه آن به دفتر مديريت عملكرد و پاسخگويي به شكايات وزارت‌خانه .

 

بخشنامه وظایف و ضوابط سازماندهی دفاتر مدیریت عملکرد