30 مهر 1400
اداره هماهنگي حمل ونقل

رئیس اداره هماهنگی حمل و نقل : آقای مهندس علی یدالله زاده راد

 

شرح وظایف :

1-انجام مطالعات لازم در زمينه توسعه حمل و نقل در استان به منظور تسهيل ارتباطات و تأمين ايمني حمل و نقل.

2-بررسي ظرفيتهاي حمل و نقلي استان و ارائه برنامه هاي پيشنهادي درخصوص گسترش حمل و نقل در استان به ستاد وزارت متبوع.

3-ارائه پيشنهادات لازم به ستاد وزارت متبوع براي ايجاد زيرساختهاي لازم جهت اجراي امر حمل و نقل.

4-ايجاد هماهنگيهاي لازم ميان زيربخشهاي حمل و نقل در استان براي بكارگيري شيوه هايحمل و نقل تركيبي.

5-شناسايي و استفاده بهينه از شيوه هاي ترابري و هماهنگي بين آنها و ارائه پيشنهادات لازم به مراجع ذيربط.

6-شناسايي شركتهاي فعال در زمينه حمل و نقل و ايجاد هماهنگيهاي لازم ميان آنها .

7-مطالعه، بررسي و شناسايي مشكلات و موانع موجود وپيشنهاد راهكارهاي مربوطه جهت رفع آنها.

 


 

وضعیت تسهیلات کرونادرحوزه حمل ونقل استان همدان تاتاریخ 99.10.15

سند آمایش مراکز لجستیک کشور

سند توسعه مبتنی بر حمل ونقل همگانی TOD

گزارش بازدید پایانه انقلاب