| 24 خرداد 1400
اداره پيمان و رسيدگي

سرپرست اداره پیمان و رسیدگی و قراردادها: آقای مهندس مهدی حمزه هویدا

 

شرح وظایف :

1-جمع بندي اطلاعات لازم درباره شرايط و وضعيت پيمانكاران و مشاوران و مشخصات آنان بر اساس مقررات و ضوابط و همچنين آگاهي از معيارها و ضوابط حاكم بر عقد قراردادهاي مربوطه.

2-بررسي طرحهاي زمان بندي شده و نقشه ها و انجام امور مربوط به تشريفات مناقصه و عقد پيمان با پيمانكاران براساس اصول و ضوابط حاكم و رعايت قوانين و مقررات مربوط.

3-صدور دستور شروع كار پيمانكاران و نظارت بر پيشرفت كار آنان طبق برنامه زمانبندي شده .

4- تنظيم فرم قراردادهاي نمونه و كاربرد آنها در زمان عقد قراردادهاي مورد نياز.

5-بررسي و تأييد صورت وضعيت ، مابه التفاوت و تعديل قطعي موقت و قطعي از طرف مشاوران و پيمانكاران و تطبيق آنها با مفاد پيمانها و در صورت لزوم اظهار نظر پيرامون آنها .

6-شركت در كميسيونهاي تحويل موقت و قطعي و تهيه حكم كميسيون.

7-رسيدگي به مسائل و مشكلات پيمانكاران در رابطه با چگونگي اجراي مفاد قراردادها و فراهم نمودن مقدمات نسخ پيمان طبق مفاد قرارداد و با همكاري امور حقوقي.

8-ارزشيابي عملكرد مشاوران و پيمانكاران در مقاطع مياني و پاياني كار و گزارش عملكرد به مراجع صدور صلاحيت .

9-اعلام نتايج ارزشيابي فعاليت پيمانكاران به مبادي ذيربط.

10-رسيدگي به تأخيرهاي پيمانكاران و خلع يد يا خاتمه دادن پيمان طبق مقررات.

11-تهيه آمار و گزارشهاي مستمر و ادواري پيرامون تنوع و حجم فيزيكي و مالي پيمانهاي منعقده در سطح استان.

12-حفظ و نگهداري اسناد ، مدارك و نقشه هاي طراحي شده و اجرائي طبق اصول فني .

13-بررسي اسناد مناقصه به منظور تطبيق آن با آخرين بخشنامه ها و دستور العمل ها.

 


 

کاربرگ های مربوط به اداره پیمان و رسیدگی

(پیمانکاران و مشاوران محترم لازم است فایل های زیر را که در قالب word می باشد طبق مشخصات پروژه های تحت پیمان خود ویرایش کرده و استفاده نمایند)

 
 عنوانحجم 
چک لیست اوراق آزمایشگاهی36.39 KBدانلود
کاربرگ درخواست تمدید ( برای پروژه های دارای مشاور )42.00 KBدانلود
کاربرگ درخواست تحویل موقت( برای پروژه های دارای مشاور )55.00 KBدانلود
کاربرگ درخواست تحویل موقت22.69 KBدانلود
کاربرگ درخواست تحویل قطعی ( برای پروژه های دارای مشاور )41.50 KBدانلود
کاربرگ درخواست تحویل قطعی19.46 KBدانلود
کاربرگ در خواست آزاد سازی ضمانتنامه انجام تعهدات15.66 KBدانلود
کاربرگ در خواست آزاد سازی سپرده حسن انجام کار22.81 KBدانلود
کاربرگ تغییر مقادیر احجام 25 درصد برای قراردادهای مقطوع19.82 KBدانلود
کاربرگ تغییر مقادیر احجام 25 درصد برای قراردادهای فهرستی13.71 KBدانلود
کاربرگ ارسال صورت کارکرد موقت مشاوران48.50 KBدانلود
کاربرگ ارسال صورت کارکرد موقت ( برای پروژه های دارای مشاور )72.00 KBدانلود
کاربرگ ارسال صورت کارکرد موقت24.33 KBدانلود
کاربرگ درخواست تمدید مدت پیمان22.92 KBدانلود
کاربرگ ارسال صورت کارکرد قطعی مشاوران38.50 KBدانلود
کاربرگ ارسال صورت کارکرد قطعی24.72 KBدانلود
کاربرگ ارائه مطالبات به عنوان ضمانتنامه انجام تعهدات16.13 KBدانلود
فرم محاسبه تاخیرات مجاز و غیر مجاز قراردادها50.00 KBدانلود
فرم درخواست پیش پرداخت35.92 KBدانلود
فرم درخواست آزادسازی ضمانتنامه پیش پرداخت15.52 KBدانلود
فرم درخواست آزادسازی سپرده حسن انجام کار در قبال مطالبات تایید شده16.38 KBدانلود
فرم درخواست آزادسازی تضمین انجام تعهدات شماره 216.53 KBدانلود
فرم تمدید مدت پیمان پس از بررسی تاخیرات28.66 KBدانلود
فرم تحویل موقت مسکن74.50 KBدانلود
فرم تحویل موقت55.00 KBدانلود
فرم تحویل قطعی مسکن74.00 KBدانلود
فرم تحویل قطعی38.00 KBدانلود
کاربرگ ارسال صورت کارکرد قطعی ( برای پروژه های دارای مشاور )73.00 KBدانلود
کاربرگ درخواست تمدید مدت پیمان مشاوران42.00 KBدانلود