30 شهریور 1400
اداره پيمان و رسيدگي

سرپرست اداره پیمان و رسیدگی و قراردادها: آقای مهندس مهدی حمزه هویدا

 

شرح وظایف :

1-جمع بندي اطلاعات لازم درباره شرايط و وضعيت پيمانكاران و مشاوران و مشخصات آنان بر اساس مقررات و ضوابط و همچنين آگاهي از معيارها و ضوابط حاكم بر عقد قراردادهاي مربوطه.

2-بررسي طرحهاي زمان بندي شده و نقشه ها و انجام امور مربوط به تشريفات مناقصه و عقد پيمان با پيمانكاران براساس اصول و ضوابط حاكم و رعايت قوانين و مقررات مربوط.

3-صدور دستور شروع كار پيمانكاران و نظارت بر پيشرفت كار آنان طبق برنامه زمانبندي شده .

4- تنظيم فرم قراردادهاي نمونه و كاربرد آنها در زمان عقد قراردادهاي مورد نياز.

5-بررسي و تأييد صورت وضعيت ، مابه التفاوت و تعديل قطعي موقت و قطعي از طرف مشاوران و پيمانكاران و تطبيق آنها با مفاد پيمانها و در صورت لزوم اظهار نظر پيرامون آنها .

6-شركت در كميسيونهاي تحويل موقت و قطعي و تهيه حكم كميسيون.

7-رسيدگي به مسائل و مشكلات پيمانكاران در رابطه با چگونگي اجراي مفاد قراردادها و فراهم نمودن مقدمات نسخ پيمان طبق مفاد قرارداد و با همكاري امور حقوقي.

8-ارزشيابي عملكرد مشاوران و پيمانكاران در مقاطع مياني و پاياني كار و گزارش عملكرد به مراجع صدور صلاحيت .

9-اعلام نتايج ارزشيابي فعاليت پيمانكاران به مبادي ذيربط.

10-رسيدگي به تأخيرهاي پيمانكاران و خلع يد يا خاتمه دادن پيمان طبق مقررات.

11-تهيه آمار و گزارشهاي مستمر و ادواري پيرامون تنوع و حجم فيزيكي و مالي پيمانهاي منعقده در سطح استان.

12-حفظ و نگهداري اسناد ، مدارك و نقشه هاي طراحي شده و اجرائي طبق اصول فني .

13-بررسي اسناد مناقصه به منظور تطبيق آن با آخرين بخشنامه ها و دستور العمل ها.

 


 

کاربرگ های مربوط به اداره پیمان و رسیدگی

(پیمانکاران و مشاوران محترم لازم است فایل های زیر را که در قالب word می باشد طبق مشخصات پروژه های تحت پیمان خود  بعد از دانلود وذخیره سازی  روی سیستم خود، ویرایش کرده و استفاده نمایند.ضمنا درصورت مشاهده پیغام امنیتی ،گزینه Advanced راانتخاب نمایید بعدمراحل تاییدیه راادامه دهید )

 

ردیف شرح کاربرگ لینک دانلود
1 کاربرگ ارسال صورت کارکرد موقت دانلود
2 کاربرگ ارسال صورت کارکرد موقت مشاوران دانلود
3 کاربرگ ارسال صورت کارکرد قطعی دانلود
4 کاربرگ ارسال صورت کارکرد قطعی
مشاوران
دانلود
5 کاربرگ درخواست تمدید مدت پیمان دانلود
6 کاربرگ درخواست تمدید مدت پیمان مشاوران دانلود
7 کاربرگ درخواست تحویل موقت دانلود
8 کاربرگ درخواست تحویل قطعی دانلود

 

9

کاربرگ تغییر مقادیر احجام (25 درصد)برای

قرارداد های فهرستی

 

دانلود

 

10

کاربرگ تغییر مقادیر احجام (25 درصد)

برای قرارداد های مقطوع

 

دانلود

11 کاربرگ ارائه مطالبات به عنوان  ضمانتنامه انجام تعهدات دانلود
12 کاربرگ در خواست آزاد سازی ضمانتنامه انجام تعهدات دانلود
13 فرم درخواست آزادسازی سپرده حسن انجام کار در قبال مطالبات  تایید شده دانلود
14 کاربرگ در خواست آزاد سازی سپرده حسن انجام کار دانلود
15 چک لیست اوراق آزمایشگاهی دانلود
16

فرم تحویل موفت

دانلود
17

فرم تحویل قطعی

دانلود
18 فرم درحواست پیش پرداخت دانلود
19 فرم درحواست آزادسازی ضمانتنامه پیش پرداخت دانلود
20 فرم پیشنهاد قیمت  اجاره ماشین آلات راهداری زمستانی دانلود
21 فرم تمدید مدت پیمان پس از بررسی تاخیرات دانلود
22 فرم محاسبه تاخیرات مجاز و غیر مجاز قراردادها دانلود
23

فرم درخواست آزادسازی تضمین انجام تعهدات شماره 2

دانلود