30 شهریور 1400
اداره املاك،بانك زمين و حفاظت از اراضی 

رئیس اداره  املاك ، بانك زمين و حفاظت از اراضي : جناب آقای مجید مرادی افزا

 

 شرح وظایف :

1-شناسايي اراضي شهري مشمول قانون جهت خريداري و تملك .

2-شناسايي اراضي ملكي قطعي اداره كل .

3-استخراج مشخصات املاك و اراضي شناسايي شده .

4-استعلام وضعيت ثبتي پلاكهاي شناسايي شده و تهيه نقشه هاي آنها .

5-انجام اقدامات لازم جهت اخذ اسناد مالكيت اراضي و املاك متعلق به دولت و درج اطلاعات آن در بانك زمين و دفاتر مالي .

6-انجام اقدامات لازم جهت خريد يا تملك اراضي شناسائي شده و اخذ سند مالكيت اراضي مذكور .

7-انجام اقدامات لازم جهت ثبت اراضي تفكيك شده و رفع نواقص مشخصات املاك .

8-انجام اقدامات لازم جهت ثبت املاك تملك شده در دفاتر مربوط .

9-تهيه استعلامات ثبتي مورد نياز و پاسخ به سؤالات و رفع اشكالات ثبتي مربوط به اراضي مورد نظر .

10-اعلام مشخصات كامل اراضي كه به مالكيت دولت در آمده به حوزه مديريت مسكن و ساختمان.

11-بررسي و تهيه گزارش لازم پيرامون مشخصات اراضي ثبت شده به نام دولت و ارائه آن به حوزه مديريت ذيربط.

12-پي گيري صدور سند مالكيت به نام دولت از اداره ثبت اسناد و املاك تا حصول نتيجه .

13-پي گيري امور مربوط به اراضي مشمول قانون زمين شهري دستگاههاي مشمول.

14-پيگيري امور صدور احكام كميسيون ماده 12 وابلاغ نظريه كميسيون ديربط به مراجع مربوطه جهت تثبيت مالكيت اراضي دولت .

15-اجراي برنامه عملياتي براي تهيه زمين مورد نياز در چارچوب برنامه مصوب اداره كل در شهرهاي استان.

16-افراز ،تجميع، تفكيك وانجام ساير تشريفات ثبتي مورد نياز املاك ملكي.

17-تشخيص وتعيين قيمت وپيگيري تامين اعتبار وپرداخت بهاي املاك مورد خريداري.

18-تعامل وهمكاري ومكاتبه با سازمانهاي بازرسي ونظارتي در بخش مربوط به املاك.

19-طبقه بندي وبايگاني اسناد ومدارك املاك دولتي ومستندات مربوطه.

20-پاسخ به استعلامات ادارات ذيربط شامل دارايي ،ثبت اسناد واملاك ،شهرداري ها ،دفاتر اسناد رسمي و ...

21-تجميع وتفكيك اراضي تملكي وتمليكي اداره كل وخريد توافقي .

22-انجام امور مرتبط با استعلام فرم "ج" و ورود اطلاعات و بروز رساني سيستم اطلاعات.

23-تشخيص نوعيت زمين با طرح موضوع در كميسيون ماده 12.

24-تهيه و ايجاد بانك اطلاعات زمين استان.

25-تهيه آلبومهاي موقعيت املاك واراضي ملكي دولت.

26-انجام اقدامات لازم نسبت به انعكاس موارد به اداره املاك و بانك زمين جهت تشخيص نوعيت .

27- استخراج و تعيين زمينهايي كه نياز به حفاظت دارند .

28-انتشار آگهي فراخوان به منظور انتخاب موسسه حقوقي ذيربط جهت حفاظت.

29-انتخاب مؤسسه واجد صلاحيت به منظور عقد قرارداد حفاظت و نگهداري از اراضي و تحويل املاك به طرف قرارداد.

30-تأمين اعتبار نگهداري از اراضي.

31-نظارت بر نحوه عملكرد پيمانكار حفاظت و نگهداري از اراضي .

32بررسي و تعيين تكليف اراضي غير قابل نگهداري و معرفي آنها به منظور فروش و يا واگذاري .

33-همكاري و هماهنگي با محاكم قضائي و شوراي حفظ حقوق بيت المال در مورد اراضي تصرف شده و معرفي اراضي مذكور و يا متصرفين به اداره حقوقي ، واگذاري و رفع تصرفات جهت انجام اقدامات لازم .

34-پيگيري وانجام ساير امور مربوط به حفاظت ونگهداري از اراضي.