30 مهر 1400
معاونت املاك و حقوقي

سرپرست معاونت املاك و حقوقي: آقاي مهندس علیرضا صارمی 

تلفن مستقیم: 38223004

 

 شرح وظایف :

1-راهبري برنامه هاي حوزه مديريت و هدايت واحدهاي تحت سرپرستي در اجراي وظايف محوله .

2-راهبري امر ارزيابي‌وبرآورد قيمت اراضي مورد خريداري و تملك شده و همچنين اراضي كه به متقاضيان واگذار مي‌شود بر اساس قانون وآئين نامه اجرائي مربوطه .

3-كنترل امرجمع آوري آمار و اطلاعات و ساير داده هاي مورد نياز جهت برنامه ريزي فعاليتها و اقدامات واحدهاي تحت سرپرستي و ارائه نتايج به مدير كل استان.

4-نظارت برايجاد وبروز رساني بانك اطلاعات زمين در استان.

5-برقراري ارتباط با واحدهاي مختلف استان به منظور كسب اطلاع از فعاليتهاي آنان در رابطه با زمين و امكانات واگذاري آن و همچنين كسب آمار و اطلاعات در خصوص فعاليتهاي انجام شده بر روي زمينهاي شهري در سطح استان .

6-نظارت بر امر حفاظت از اراضي در سطح استان.

7-نظارت بر امر شناسائي ، انتخاب زمين مناسب براي پروژه ها و امكان سنجي اراضي و تحويل زمين .

8-شركت در كميته‌ها و جلسات منعقده و ارائه گزارش به مدير كل استان .

9-تهيه برنامه هاي اجرائي مديريت و گزارش پيشرفت كارها در قالب برنامه هاي مصوب به قائم مقام وزير ومدير كل استان.

10-راهبري امور دبيرخانه كميسيون تشخيص موضوع ماده 12قانون زمين شهري.

11-راهبري امرارزيابي عرصه و اعيان مستحدثات واقع در مسير راهها و پرداخت بهاي آنها .