30 شهریور 1400
اداره امور مالي و ذيحسابي

رئیس اداره امور مالي و ذيحسابي : جناب آقای حسین آئینی 

 

 شرح وظایف :

1-اجراي بودجه مصوب سالانه طبق موافقت نامه متبادله دستورالعمل‌هاي مربوطه .

2-پرداخت هزينه هاي پرسنلي –عملياتي –تملك دارايي سرمايه‌اي در چارچوب اعتبار مصوب وطرحها پروژه‌ها.

3-پرداخت وجه‌هزينه‌ها وتنظيم اسناد و ليستهاي مربوطه با رعايت مقررات و ضوابط جاري .

4-ثبت و نگهداري ارقام مالي در دفاتر مربوطه و تهيه گزارشهاي مالي و محاسباتي موردنياز .

5-درخواست تنخواه گردان حسابداري از نمايندگي خزانه به منظور تسهيل در پرداختها.

6-واگذاري تنخواه گردان به عاملين ذيحساب براساس مقررات وموافقت با نصب عامل وامين اموال ونظارت بر تكاليف آنها.

7-صدور در خواست وجه از نمايندگي خزانه براساس تخصيص اعتبارات هزينه‌اي وتملك دارايي سرمايه‌اي.

8-كنترل ومراقبت در واريز به موقع تنخواه گردان بصورت اسناد قابل قبول وواريز مانده نقدي .

 9-افتتاح حسابهاي بانكي موردنياز از طريق نمايندگي خزانه در استان.

10-رسيدگي به اسناد ومدارك هزينه ثبت ونگهداري حسابهاي درآمد وهزينه وتنظيم حساب ماهانه وارسال آن به مبادي ذيربط در موعد مقرر.

11-تامين اعتبار وپرداخت وجه براي گشايش اعتبارات اسنادي در چارچوب مقررات.

12-انجام امور مربوط به رسيدگي و مميزي اسناد و اوراق مالي و ثبت مشخصات هزينه در دفاتر مربوطه.

13-انجام امور مربوط به دريافتها و پرداختها در چارچوب ضوابط و مقررات مالي مربوط.

14-نگهداري حساب هر يك از طرحها و پروژه ها طبق دستورالعملهاي مربوطه .

15-نگهداري حساب ديون و انجام عمليات مالي مربوط به آن .

16-تنظيم دفاتر و نگهداري حساب دارائي ها و اموال اداره كل ونظارت بر آن طبق قانون .

17-شركت در امور مربوط به مناقصه –مزايده وترك تشريفات مناقصه ومزايده با رعايت مقررات.

18-بررسي اسناد مناقصه – تدوين شرايط وبرگزاري مناقصه طبق قوانين ومقررات – اجراي قرارهاي صادره ازسوي ديوان محاسبا ت كشور وساير محاكم قضائي.

19-اخذ راهنمايي هاي لازم از حوزه ستادي در خصوص چگونگي مصرف اعتبارات ملي.

20- ساير امور محوله قانوني .