30 شهریور 1400
اداره درآمد و هزينه هاي عملياتي

رئیس اداره درآمد و هزينه هاي عملياتي : سرکارخانم چابکان

 

 شرح وظایف :

1-وصول درآمدها ،‌سپرده ها و مطالبات استاني و انتقال آنها به حسابهاي مربوطه و تنظيم و ارائه گزارشهاي مالي و عملياتي لازم .

2-تهيه فهرست و جداول اطلاعاتي لازم از مطالبات اداره كل .

3-شناسائي كليه منابع درآمدي اعم از عمليات اصلي ،‌ جانبي و منابع غير عملياتي و تهيه اطلاعات جامع از آنها به منظور بهره گيري بهتر از منابع مذكور.

4-انجام امور مربوط به مزايده ها با رعايت قوانين ، مقررات و تشريفات معمول .

5-ثبت و نگهداري حساب درآمد و هزينه در دفاتر قانوني .

6-تهيه و تنظيم تراز و حساب سود و زيان .