30 شهریور 1400
اداره پشتيباني ،  توسعه منابع انساني و تحول اداري

رئیس اداره پشتيباني ،  توسعه منابع انساني و تحول اداري : سرکار خانم قمری

 

 شرح وظایف :

1-همكاري با حوزه ستادي در امربررسي و تهيه و تنظيم نمودار سازماني، اهداف، شرح وظائف و تشكيلات تفصيلي با رعايت ضوابط ساختار سازماني ابلاغي از سوي معاونت ذيربط نهاد رياست جمهوري .

2-ارائه پيشنهادات لازم در خصوص ايجاد يا ادغام و انحلال واحدهاي غيرضرور.

3- انجام اقدامات لازم  نسبت به قوانين، آئين نامه‌ها، تصويب نامه ها و مصوبات موضوعه .

4-اجراي طرح جامع برنامه‌ريزي نيروي انساني ابلاغي از سوي وزارتخانه .

5-تجزيه و تحليل و طراحي سيستم ها و روشهاي انجام كار و اصلاح روشهاي اختصاصي و مشترك با هماهنگي وزارتخانه در جهت ارتقاء بهره‌وري،كارآيي، رضايت ارباب رجوع، كاهش هزينه ها و حذف مراحل زائد .

6-اجراي استانداردهاي جا و مكان و نحوه استقرار واحدها .

7-كنترل فرمهاي اداري، مالي، پشتيباني و اختصاصي و در صورت لزوم اصلاح آنها با هماهنگي مركز نوسازي و تحول اداري وزارت متبوع .

8-پيگيري استفاده و بكارگيري فنون و روشهاي نوين.

9-اجرای طرح تكريم ارباب رجوع و جلب رضایت مردم در نظام اداری کشور .

10-اجراي برنامه هاي تحول اداري با هماهنگي مركز نوسازي و تحول اداري وزارت متبوع .

11-اجراي مصوبات و بخشنامه‌هايي كه در راستاي ايجاد تحول سازماني ابلاغ گرديده‌است‌.

12-اجراي برنامه هاي بهره وري و استفاده بهينه از منابع انساني، مالي، اطلاعاتي و ...

13- اجراي برنامه هاي نظام مديريت كيفيت .

14-بررسي و برآورد نيازهاي آموزشي كاركنان جهت توسعه مهارتهای مشاغل براساس استانداردهاي مربوطه و انعكاس به مركزنوسازي و تحول اداري .

15-اجراي آزمونهاي تخصصي و استخدامي وارائه گزارشهاي لازم به حوزه ستادي وزارتخانه .

16-بررسي ، تهيه و پيشنهاد طرح تامين نيازمنديهاي استخدامي در سطح اداره كل بر مبناي پيشنهادات واحدها و در چارچوب بودجه مصوب.

17-انجام كليه اموركارگزيني اداره كل با رعايت قوانين، مقررات و آئين نامه هاي استخدامي در چارچوب تكاليف واختيارات تفويض شده .

18-پيش بيني نيازهاي تداركات اداري واحدهاي مختلف و اقدام بمنظور تهيه و تامين آنها در چارچوب اعتبارات مصوب .

19-ايجاد و بروز رساني بانك اطلاعات وآمار نيروي انساني اداره كل و واحدهاي شهرستاني .

20-اداره امور انبار و انجام خدمات مربوطه .

21-اداره امور تلفنخانه اداره كل .

22-پيش بيني وسايل ايمني و اطفاء حريق و انجام ساير تدابير بمنظور جلوگيري از وقوع حريق و ساير سوانح .

23-انجام كليه امور رفاهي اداره كل با رعايت قوانين ومقررات .

24-واگذاري امور خدمات عمومي به بخش خصوصي و نظارت بر حسن اجراي آنها از قبيل آبدارخانه، نظافت، تهويه ، تاسيسات و ... از طريق مناقصه عمومي با شركتهاي طرف قرارداد .

25-نظارت بر امر نگهداري ساختمانها ، تاسيسات وتجهيزات اداره كل .

26-نظارت بر اداره امور حمل و نقل و انجام تعميرات و نگهداري بهينه وسائط نقليه اداره كل .

27-نظارت بر امور نگهباني و راهنمايي ارباب رجوع به واحدهاي مختلف .

28-نظارت و كنترل حضور و غياب كاركنان و تهيه آمار و گزارشهاي لازم.

29-نظارت بر انجام امور دبيرخانه اي اداره كل .