| 20 اردیبهشت 1400
En | 
اداره طراحي شهري ومعماري و بافت‌هاي واجد ارزش

رئیس اداره  خانم مهندس جوینده مهر می باشند.شماره تماس38223001 الی 3 داخلی281

 

شرح وظایف :

•    مشاركت در تهيه آئين نامه‌ها، مقررات و سياستگذاري كلان درحوزه طراحي شهري و معماري و بافت هاي تاريخي و تدوين قوانين و ضوابط و مقررات معماري و طراحي شهري 
•     تدوين سياستها، ضوابط و آئين‌نامه‌ها در جهت بازيابي هويت شهرسازي و معماري ايراني اسلامي
•     تهيه و تدوين و اصلاح ضوابط و مقررات در جهت ارتقاء كيفي طراحي شهري  و سيما و منظر شهري 
•    بررسي و تدوين سياست‌هاي مرتبط با تهيه اسناد نقاط با ارزش شهري و اقدام در‌ جهت تهيه طرح ويژه متناسب با مختصات هويت فرهنگي، تاريخي و طبيعي براي شهرهاي ارزشمند تاريخي و همچنين توانمندسازي بافت‌هاي حاشيه‌اي و بافت‌هاي فرسوده و نظارت عاليه بر اجراي آنها 
•    نظارت عاليه بر تهيه ‌و بررسي طرح‌هاي طراحي شهري و معماري  از طريق: انجام بازديدهاي محلي، بازديد از دفاتر محلي و مركزي مهندسين مشاور تهيه كننده طرح به منظور بالا بردن كيفيت تهيه طرح‌ها و همكاري در ارزيابي مستمر مشاور تهيه كننده طرح‌ها 
•    نظارت عاليه بر تهيه و اجراي طرح‌هاي تخصصي طراحي شهري و معماري در بافت‌هاي قديمي شهرها‌، شهرهاي جديد، طرح‌هاي جزييات شهري، مجموعه‌هاي ساختماني، پروژه‌هاي عمراني اعم از ساختمان‌هاي دولتي و عمومي و پروژه‌هاي انبوه ‌سازي مسكن 
•    نظارت عاليه بر تهيه طرح‌هاي اجرايي موضوعي و موضعي در شهرها 
•    تهيه، تدوين واصلاحات شرح خدمات  قراردادهاي طراحي شهري و مصوبات و آئين نامه‌هاي موثر بر امر طراحي شهري  و معماري به‌ منظور ارتقا‌ء كيفي آنها و ارائه آن به مراجع ذيربط جهت تصويب ونظارت عاليه بر آن 
•     همكاري با دفاتر تخصصي در اصلاح شرح خدمات و قراردادهاي تهيه طرح‌ها در راستاي بازيابي هويت اسلامي – ايراني شهرسازي و معماري 
•     تدوين دستورالعمل‌هاي مورد نياز جهت ارزيابي و پايش عملكرد مشاورين طراحي شهري و معماري و بافت هاي واجد ارزش
•    مطالعه و بررسي به منظور تعيين و  پيشنهاد  زمينه‌ها و عناوين  طرح‌هاي  مطالعاتي مرتبط با وظايف دفتر و شركت در جلسات نظارتي مربوطه 
•    ارتباط ‌و تبادل اطلاعات با دانشگاه‌ها و مجامع علمي و  پژوهشي، تخصصي، صنفي به منظور هماهنگي و استفاده بهينه از دانش و تجربيات موجود در زمينه بازيابي هويت اسلامي - ايراني 
•    نظارت بر امر مطالعه و تحقيق در زمينه سبك‌هاي مختلف طراحي شهري و معماري  سنتي و ملي در طرح ها و همچنين  فناوري‌هاي نوين در معماري و طراحي شهري و بررسي امكان استفاده از آنها در شهرسازي  و معماري اسلامي ـ ايراني (بومي( 
•     آسيب شناسي و ارائه راهكارها در تحقق طراحي شهري ومعماري اسلامي‌ - ايراني و بافت هاي واجد ارزش 
•    تشكيل و اداره كميسيون‌هاي طراحي شهري و سيما و منظر  در ستاد به منظور تعيين اصول و ارزش‌هاي شهرسازي ‌اسلامي‌ـ ايراني و همچنين تشكيل كميته‌هاي تخصصي و مشورتي در زمينه‌هاي مرتبط با وظايف دفتر 
•    شركت در جلسات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و كميته فني آن و ساير جلسات بنا بر وظايف مرتبط با دفتر 
•    همكاري ‌با دفتر طرح‌هاي‌كالبدي و دبيرخانه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران براي به روزآوري اطلاعات پايگاه اطلاعات جغرافيايي 
•    تهيه برنامه‌هاي كوتاه مدت و ميان مدت دفتر و ارزيابي ميزان تحقق برنامه‌هاي مذكور 
•    همكاري در زمينه انتشار كتب، مقالات و جزوات راهنما در زمينه طراحي شهري و معماري و بافت هاي واجد ارزش
•     همكاري در برگزاري همايش‌ها، نمايشگاه‌ها و كارگاه‌هاي تخصصي و مشاركت در برگزاري مسابقات طراحي شهري و معماري و بافت هاي واجد ارزش
•    همكاري در ارزيابي عملكرد واحدهاي شهرسازي و معماري استان‌ها در دوره‌هاي زماني مشخص.
•      تهيه طرح هاي بافت تاريخي و فرهنگي شهرها ( بافت هاي واجد ارزش)