30 شهریور 1400
معاون مسکن و ساختمان

معاونت مسکن و ساختمان :  آقای مهندس مجید صالحی امیر

تلفن مستقیم : 38230322