30 مهر 1400
اداره فني و امور مهندسان مشاور

رئیس اداره فنی و امور مهندسان مشاور : آقای مهندس 

 

شرح وظایف :

1-ارزشيابي كارهاي مطالعاتي و نظارتي انجام شده توسط مهندسان مشاور .

2-جمع آوري آخرين اطلاعات در باره دستمزدها و قيمت هاي مصالح و ساير مباني لازم در سطح كشور .

3-بررسي و تأييد درخواست هاي حق الزحمه مراحل مطالعاتي مهندسان مشاور و ارائه به مافوق .

4-تهيه دفاتر فهرست بهاء و قيمت هاي مورد لزوم پروژه هاي اجرائي و تنظيم آنها به منظور تهيه و برآورد آن.

5-بررسي تغيير مشخصات فني حين اجراي پروژه ها و تهيه و برآورد حجم عملياتي آنها .

6- ارزشيابي كارهاي مطالعاتي و نظارتي انجام شده توسط مهندسان مشاور .