30 مهر 1400
معاونت مهندسی و ساخت

 معاونت مهندسی و ساخت: آقاي مهندس حبیب نادیان رفیع

تلفن مستقیم: 38377201

 

شرح وظایف :

1-انجام مطالعات لازم در زمينه توسعه و مهندسي ساختمان، توسعه راه هاي اصلي ، فرعي، منطقه اي و روستائي استان.

2-برنامه ريزي درخصوص ساخت و توسعه راههاي اصلي ، فرعي، منطقه اي و روستائي استان.

 3- همكاري در تنظيم موافقتنامه هاي ارسالي به معاونت برنامه ريزي استانداري در مورد احداث و توسعه راههاي فرعي و روستائي .

 4-مطالعه و تهيه طرح راهسازي و بهسازي راهها توسط مهندسان مشاور و كنترل و تصويب آن .

5- انتخاب مهندسان مشاور با توجه به ضوابط مورد عمل و نظارت بر كار آنها .

6- نظارت بر تهيه و اجراي طرح هاي راهسازي استان .

7-ابلاغ دستورالعمل هاي فني و مصوبات به مهندسان مشاور و نظارت بررعايت آنها در تنظيم نقشه ها و مشخصات فني .

8-كنترل و تائيد صورت كاركرد (حق الزحمه) مهندسان مشاور طرف قرارداد براساس مقررات و ضوابط مربوط .

9-ارزشيابي و تائيدكارهاي مطالعاتي و نظارتي انجام شده توسط مهندسان مشاور و ارائه به مافوق جهت دستور پرداخت.

10-تهيه و تنظيم صورت كاركردهاي موقت و قطعي پيمانكاران ( رأساً يا از طريق مهندسان مشاور ) و ارائه صورت وضعيت موقت و قطعي به اداره پيمان و رسيدگي جهت تسويه حساب نهائي .

11-تهيه، بررسي و تصويب صورت مجالس پيشنهادي و اجرائي پيمانكاران راههاي فرعي و روستائي طرف قرارداد طبق ضوابط .

12-تأئيد اتمام كار پيمانكاران جهت تشكيل كميسيون هاي تحويل موقت و قطعي .

13-پيگيري و اعمال بخشنامه هاي فني صادره از وزارت راه و شهرسازي و دستورالعمل هاي معاونت برنامه ريزي استان و غيره .

14-پيگيري و نظارت مداوم بر حسن جريان پيشرفت برنامه هاي راهسازي و اجراي مشخصات فني در كليه عمليات راهسازي حوزه استحفاظي اداره كل راه و شهرسازي استان .

15-بررسي و ارائه پيشنهاد مربوط به اجراي طرح هاي راهسازي .

16-مطالعه و ارائه پيشنهاد طرح هاي راهسازي استان به مقام مافوق در چارچوب اهداف و سياست هاي شوراي عالي فني .

17-بررسي و تصويب تغييرات مربوط به طرح هاي روسازي و تيپ نيم رخ عرضي پروژه هاي مصوب و هم چنين ابنيه فني مهم و تغييرات مسير راه .

18-بررسي مطالعات انجام شده جهت پل ها و گذرگاه ها و ساير ابنيه فني .

19- بررسي و نظارت بر محاسبات فني و نقشه هاي قطعي و اجرائي براي پلها و ابنيه فني نظارت بر طرحهاي روسازي راه ها  و مشخصات زير سازي و مشخصات فني راه ها براساس نتايج ، آزمايشگاهي و خاك شناسي و ساير مطالعات انجام شده .