| 20 اردیبهشت 1400
رفع تصرف 3هزارو 840 متر مربع از اراضی دولتی در استان همدان

 رفع تصرف 3هزارو 840 متر مربع از اراضی دولتی در استان همدان

.
پنجشنبه، 26 فروردین 1400 | امتیاز: Article Rating

.

تصاویر
  • رفع تصرف 3هزارو 840 متر مربع از اراضی دولتی در استان همدان
  • رفع تصرف 3هزارو 840 متر مربع از اراضی دولتی در استان همدان
  • رفع تصرف 3هزارو 840 متر مربع از اراضی دولتی در استان همدان
  • رفع تصرف 3هزارو 840 متر مربع از اراضی دولتی در استان همدان
  • رفع تصرف 3هزارو 840 متر مربع از اراضی دولتی در استان همدان
ثبت امتیاز
نظر جدید