13 فروردین 1399

مدیر کل راه و شهرسازی استان همدان

 

 

 

جناب آقای مهندس داریوش حسینی

مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان

تلغن مستقیم دفتر: 38221002

 

درحوزه مدير كل علاوه بر وظائف‌ مديريت، سازماندهي، هماهنگي‌ و كنترل، انجام وظائفي به شرح ‌زير صورت‌ مي‌پذيرد:

1- راهبري امور مربوط به ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات به منظور بهبود عملکرد براساس ضوابط و مقررات با هماهنگي دفتر ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات وزارتخانه.
2- راهبري امور واحدهاي شهرستاني تحت پوشش اداره كل راه و شهرسازي .
3- راهبري امور مربوط به حراست براساس ضوابط و مقررات واز طريق هماهنگي با مركزحراست وزارتخانه .
4- همكاري با حوزه ستادي درانجام امور مربوط به گزینش نیروی انسانی اداره كل براساس ضوابط و مقررات
5- راهبري امور روابط عمومي اداره كل استان .
6- راهبري امور كتابخانه و تجهيز آن براساس نيازهاي اداره كل .
7- نظارت بر نحوه تحقق برنامه ها در چارچوب سياستها وخط مشي‌هاي ابلاغ شده .
8- نظارت بر امر تهيه وتنظيم بودجه سالانه در چارچوب ضوابط ودستور العملهاي مربوطه باهمكاري  واحدهاي ذيربط .
9- نظارت بر امور مربوط به آمار و فن‌آوري اطلاعات براساس اهداف ، برنامه ها و خط مشي هاي وزارتخانه.
10-نظارت بر امور مربوط به كنترل روند پيشرفت طرحها و پروژه ها.
11-راهبري امور مرتبط با طرح‌هاي بهسازي، نوسازي و توانمند سازي بافتهاي شهري .
12-راهبري امور مديريت بحران و پدافند غير عامل اداره كل استان بر اساس اهداف ، برنامه ها و خط مشي هاي وزارتخانه .
13-اتخاذ راهبردهاي لازم در راستاي اهداف وماموريت هاي تعيين شده .
14-دبيري كميسيون هاي ماده 5 وكار گروه هاي تخصصي مسكن وشهرسازي.
15-شركت‌در‌كميسيونها،كميته‌ها،شوراهاوجلسات مربوط حسب قوانين ، آئين نامه هاي موضوعه ووظائف محوله .

شرح وظایف رئیس کارگروه پدافند غير عامل در حوزه راه و شهرسازی

1-شناسایی، طبقه بندی و اولویت بندی مراکز، تاسیسات مهم در حوزه راه و شهرسازی در سطح استان
2-شناسایی مراکز و محل های اسکان اضطراری در سطح شهرهای استان
3-کنترل طرح های مطالعاتی مربوط به طرح های هادی، جامع، شهری و روستایی در خصوص انجام مطالعات و تدوین  ملاحظات مربوط به پدافند غیر عامل در آنها
4-تهیه طرح چگونگی تخلیه و اسکان اضطراری شهرهای سطح استان و تعیین نقش دستگاه های ذیربط در آن برای شرایط اضطراری ناشی از تهدیدها و اقدامات نظامی دشمن.
5-نظارت بر رعایت دقیق ملاحظات و ضوابط پدافند غیر عامل در شهرسازی و معماری در سطح استان
6-پیش بینی آسیب پذیری های موجود شهرها در شرایط تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن و ارائه راه کارها برای مقابله و برطرف نمودن آنها
7-طراحی و پیش بینی لازم به منظور استفاده چند منظوره از فضاهای موجود در شهرها برای پناهگاه ها و جان پناه در شرایط و تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن
8-طراحی سامانه مدیریت شهری برای ارائه خدمات مورد نیاز مردم در شرایط اضطراری در طرحهای جامع، شهری و هادی روستایی در سطح شهرهای استان
9-پیش بینی آسیب پذیری های وضع موجود در شبکه حمل و نقل و شریانهای حیاتی و  معابر شهری ، ورودی ، خروجی شهرها در سطح استان و ارائه راه کارهای مناسب برای برطرف نمودن آنها
10-نظارت بر اجرای دستور العمل های ابلاغی در حوزه راه و شهرسازی به منظور کنترل و هدایت

شرح وظایف اداره مدیریت بحران و پدافند غیر عامل (اداره کل راه و شهرسازی استان همدان)
فصل اول – کلیات
ماده (1) – مستندات قانونی
1-1-            ماده (19) آئین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور.
1-2-            بند (3) ذیل ماده (4) شرح وظایف عمومی کارگروه تخصصی فرعی مدیریت بحران در حمل و نقل جاده های مصوب 20/10/1390
1-3-            سیاست کلی نظام در حوزه پدافند غیرعامل.

ماده (2) – هدف
2-1- مدیریت مخاطرات و بحران بخش حمل و نقل، شریانهای حیاتی، بلایای جوی و طوفان، مسکن و شهرسازی و زلزله.
2-2- پدافند غیرعامل در حوزه راه و شهرسازی به منظور کاهش آسیب پذیری زیر ساختها در استان
ماده (3) – تعاریف
3-1- تعاریف بر اساس ماده (1)و(2) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور و بندهای ذیل آن می باشد.
3-2- حوادث انسان ساز بزرگ در بخش حمل و نقل حوادثی است که جهت مدیریت مقابله با آن نیاز به حضور ستادهای مدیریت بحران استان ها و شهرستان ها باشد.
3-3- پدافند غیرعامل، به مجموعه اقدامات غیرمسلحانه که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت های ضروری، ارتقاء پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدها و اقدامات نظامی دشمن میشود، اطلاق می گردد.
فصل دوم- شرح وظایف عمومی و تخصصی در حوزه مدیریت بحران
ماده(4)- شرح وظایف عمومی در حوزه مدیریت بحران
4-1- اجرای مصوبات شورای هماهنگی مدیریت بحران استان و کارگروه حمل و نقل، شریان های حیاتی، بلایای جوی و طوفان سازمان مدیریت بحران کشور.
4-2- انجام وظایف مربوط به مراحل پیش بینی و پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی و بازتوانی ابلاغ شده توسط کارگروه  های تخصصی حمل و نقل، شریان های حیاتی، بلایای جوی و طوفان ، تامین مسکن و مخاطرات زلزله، لغزش لایه های زمین، ابنیه، ساختمان و شهرسازی سازمان مدیریت بحران کشور.
4-3- پیشنهاد وظایف واحدهای استانی مدیریت بحران در زیربخش های حمل و نقل، بلایای جوی و طوفان،تامین مسکن و مخاطرات زلزله، لغزش زمین، ابنیه، ساختمان و شهرسازی با همکاری ادارات کل و سازمانهای زیربط استانی به دبیرخانه کارگروه تخصصی در مرکز.
4-4- تهیه و پیشنهاد خط مشی ها و سیاست های اجرایی مورد نیاز مراحل مختلف مدیریت بحران جهت تصویب در کارگروه های تخصصی فرعی استانی و برنامه ریزی جهت توسعه و استفاده از کلیه امکانات و توانمندی های مورد نیاز اعم از دولتی، غیردولتی و نیروهای مسلح در طول زمان عملیات آمادگی و مقابله با حادثه.
4-5- تهیه طرح جامع خطرپذیری بخش حمل و نقل،شریانهای حیاتی ، بلایای جوی و طوفان،تامین مسکن و مخاطرات زلزله، لغزش زمین، ابنیه، ساختمان و شهرسازی در سطح استان با هماهنگی سایر دستگاه ها و واحد های استانی.
4-6- شناسایی شرایط اقلیمی استان و لحاظ نمودن آن به عنوان یکی از محورهای اساسی آمایش سرزمین.
4-7- شناسایی تغییر اقلیم استان و آثار و پیامد های آن در پهنه سرزمین و اتخاذ راهکارهای مناسب .
4-8- بررسی و پیشنهاد طرح های مطالعاتی و اجرایی مدیریت بحران در بخش راه و شهرسازی استان در مراحل پیش بینی و پیشگیری، آمادگی و مقابله و بازسازی و بازتوانی.
4-9- پیشنهاد برنامه های سالیانه و میان مدت کارگروه تخصصی فرعی استانی و اعلام آن به شورای هماهنگی مدیریت بحران استان و دبیرخانه کارگروه های تخصصی فرعی استان و ارایه آن به مراجع ذیربط جهت تصویب و تخصیص اعتبارات لازم و تبادل موافقت نامه های مربوط.
4-10- جمع آوری و جمع بندی اطلاعات مربوط به خسارات وارده به بخش راه و شهرسازی در استان در اثر وقوع حوادث طبیعی و انسان ساز بزرگ و اعلام آن به شورای هماهنگی مدیریت بحران استان و دبیرخانه کارگروه تخصصی فرعی استانی جهت تامین اعتبارات مورد نیاز.
4-11- تشکیل کارگروه ارزیابی عملکرد واحدهای مدیریت بحران مربوطه در استان در مراحل مختلف مدیریت بحران.
4-12- پشتیبانی، هماهنگی و نظارت و ارزیابی بر اقدامات اداره کل راه و شهرسازی استان و سایر ادارات استانی وابسته به وزارت راه و شهرسازی، در خصوص مراحل مختلف مدیریت بحران ( به ویژه آمادگی و مقابله ) در سطح استان و ارایه گزارش به دبیرخانه کارگروه تخصصی فرعی استانی.
4-13- برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی لازم به منظور جلوگیری از تداخل مسئولیت ها و انجام کارهای موازی و تکراری در مراحل مختلف مدیریت بحران در بخش راه و شهرسازی استان.
4-14- راه اندازی و بروز رسانی سایت مدیریت بحران راه وشهرسازی در استان.
4-15- گزارش اقدامات  انجام شده هر سه ماه یک بار به اداره کل مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت راه و شهر سازی و دبیرخانه کارگروه های تخصصی فرعی استانی.
4-16- انجام امور مربوط به دبیرخانه کار گروه تخصصی فرعی مدیریت بحران استان در بخش راه و شهرسازی.

ماده (5) شرح وظایف تخصصی در حوزه مدیریت بحران
5-1-پیش بینی و پیشگیری
5-1-1-بررسی ساختمان ها، ابنیه فنی، تجهیزات، تاسیسات و امکانات موجود بخش راه و شهرسازی از نظر شرایط ایمنی و پیگیری در جهت مقاوم سازی ساختمانها و تاسیسات موجود.
5-1-2-نظارت عالیه بر رعایت اصول فنی و ایمنی در احداث ساختمانها، ابنیه فنی، تجهیزات، تاسیسات و امکانات بخش راه و شهرسازی استان و نحوه نگهداری آنها.
5-1-3- پیگیری و نظارت عالیه بر رعایت اصول ایمنی در حمل و نقل کالاهای خطرناک در استان.
5-1-4-جمع آوری آمار و اطلاعات مربوط به وقوع حوادث طبیعی و نیز انسان ساز بزرگ بخش حمل و نقل در سطح استان و تجزیه و تحلیل نتایج آنها جهت استفاده در طرح های جدید.
5-1-5-اعلام پیش آگهی و پیش بینی وقوع بلایای جوی استان به سایر دستگاه های مرتبط و مردم از طریق اداره کل هواشناسی استان.
5-1-6-پیگیری استفاده موثر از انواع بیمه ها و تسهیلات اعتباری در بخش راه و شهرسازی استان در ارتباط با خسارات ناشی از حوادث.
5-2-آمادگی
5-2-1تهیه طرح جامع مدیریت حوادث طبیعی و انسان ساز بزرگ استان در بخش مربوطه و تهیه و تدوین  طرح تفصیلی هر نوع حادثه، برنامه سالانه و نیز شناسایی ریسک حوادث.
5-2-2-تهیه و پیشنهاد سازمان جانشین مدیریت بحران درهر یک از بخش راه و شهرسازی استان به اداره کل مدیریت بحران و پدافند غیر عامل وزارت متبوع.
5-2-3-تعیین شرح وظایف هر یک از مدیران و پرسنل مورد نیاز در زمان آمادگی و مقابله با بحران
5-2-4- انجام آموزش های مورد نیاز به مدیران و پرسنل ذیربط استانی و برنامه ریزی جهت تداوم آنها.
5-2-5-ایجاد بانک اطلاعاتی درباره پرسنل، اماکن، تاسیسات، تجهیزات و سایر امکاناتی که بالفعل و بالقوه در امور راه و شهرسازی در حوادث طبیعی و انسان ساز بزرگ در استان موجود و مورد نیاز است .
5-2-6- پیگیری انجام پژوهش های کاربردی در زمین تعیین دوره بازگشت طوفان و مخاطرات جوی در مناطق مختلف استان از اداره کل هواشناسی استان.
5-2-7-ایجاد نظام مدیریت جامع اطلاعات در استان به منظور هشدار به موقع و اطلاع رسانی آنی و تحقیق و به هنگام در زمان وقوع حادثه .
5-2-8-پیگیری ایجاد اتاق امن مدیریت بحران در اداره کل راه و شهرسازی استان.
5-2-9- ایجاد امکانات لازم بی سیم و باسیم جهت برقراری ارتباط موثر با مدیران حادثه در هنگام مدیریت بحران در استان.
5-2-10- تعیین نوع و میزان منابع(امکانات و تجهیزات) مورد نیاز امور راه و شهر سازی استان برای اجرای سریع و موثر عملیات مقابله با بحران در بخش های دولتی و خصوصی و پیگیری جهت تهیه آنها توسط دستگاه های مسئول.
5-2-11-نظارت بر برگزاری مانورهای فصلی در زمینه وقوع حوادث طبیعی و انسان ساز بزرگ در امور راه و شهر سازی، هواشناسی، تامین مسکن و مخاطرات زلزله در استان.
5-2-12-پیشنهاد ضوابط مربوط به تعیین سطوح حالت اضطرار و شیوه اعلام بحرانهای ناشی از حوادث در مجموعه بخش راه و شهرسازی استان و تنظیم گزارشات ماهیانه از وقوع حوادث در بخش های مربوطه به تفکیک.
5-2-13-مطالعه و تعیین راه حل های جایگزین در هنگام مقابله با بحران در استان از طریق هر یک از بخش راه و شهرسازی.
5-2-14-گرد آوری و تنظیم برنامه های سالیانه و میان مدت و برآورد اعتبارات مورد نیاز جهت اجرای مراحل مختلف مدیریت بحران در استان و ارایه آن به اداره کل مدیریت بحران استانداری جهت تامین اعتبار مورد نیاز.
5-2-15- تشکیل کارگروه تخصصی ارزیابی خسارت در استان.
5-2-16- برنامه ریزی و پیگیری در ارایه آموزش های لازم به مردم و کاربران بخش راه و شهرسازی در استان در ارتباط با چگونگی پیشگیری از وقوع بلایا و یا کاهش اثرات  آن و نیز مقابله با آن توسط واحدهای مسئول در استان و سایر زیر بخش های راه و شهرسازی.
5-2-17-تهیه و پیشنهاد دستور العمل های نحوه انجام اقدامات اضطراری و احتیاطی در هنگام وقوع و یا احتمال وقوع حوادث در استان به دستگاه های ذیربط بخش راه شهرسازی.
5-2-18- احداث پل های موقت در استان و مدیریت بر نگهداری و استفاده صحیح از آنها و نیز پیگیری در جهت آموزش پرسنل نصاب.
5-2-19-ایجاد فرماندهی واحد در بخش راه شهرسازی استان برای آمادگی دائم و اقدام موثر در هنگام مقابله با بحران .
5-2-20-پیگیری در تهیه و جمع بندی گزارشات ماهیانه ناشی از وقوع حوادث طبیعی و اعلام به مراجع مربوطه.
5-3-مقابله
5-3-1-اطلاع رسانی سریع از وقوع هر نوع حادثه به مدیران مسئول در بخش راه و شهرسازی استان و ارایه اخبار و اطلاعات مربوط به رویدادها و اقدامات انجام شده حسب مورد به اداره کل مدیریت بحران و پدافند غیر  عامل وزارت متبوع و ادراه کل مدیریت بحران استانداری، در هر 12 ساعت تا پایان مرحله عملیات  مقابله با بحران.
5-3-2-هدایت و نظارت بر ترمیم و بازسازی سریع تاسیسات و تجهیزات حمل و نقلی آسیب دیده در استان توسط هر یک از بخش راه و شهرسازی مرتبط.
5-3-3-بکارگیری امکانات دولتی وخصوصی در هنگام مقابله با بحران در استان با توجه به ابلاغ رئیس سازمان مدیریت بحران کشور و رییس کارگروه حمل و نقل، شریانهای حیاتی، بلایای جوی و طوفان سازمان مدیریت بحران کشور.
5-3-4- ابلاغ مسیرهای بهینه در زیر بخش های حمل و نقل استان در هنگام مقابله.
5-3-5-اعزام کار گروه های ارزیابی عملکرد مدیران و ارزیابی خسارات استانی در پی وقوع حوادث به منظور ارزیابی عملکرد مدیران بخش در مقابله با بحران و نیز بدست آوردن دلایل خسارات وارده.
5-3-6-اخذ گزارش کارگروه ارزیابی عملکرد واحدهای استانی در هنگام بحران و ابلاغ نقاط ضعف احتمالی و پیگیری و نظارت جهت رفع آنها.
5-3-7-براورد اولیه خسارات ریالی وارد شده و اعلام آن به مراجع مسئول در بند (5-3-3) در 12 ساعت پس از وقوع حادثه و ارسال گزارشات تکمیلی آن.
5-4-بازسازی و بازتوانی
5-4-1-تدوین برنامه های جامع علمی به منظور بازسازی اصولی و فنی مناطق آسیب دیده در بخش راه شهرسازی استان.
5-4-2-اخذ گزارش گروه های تخصصی مستند سازی و تجزیه و تحلیل دلایل تخریب و آسیب دیدن تاسیسات موجود در راه شهرسازی و در صورت لزوم پیگیری در انجام اصلاحات لازم در طراحی  و اجرا و نظارت و نگهداری.
5-4-3-کنترل و نظارت بر استفاده از مصالح استاندارد جهت احداث ساختمانها، تاسیسات و تجهیزات بخش راه  شهرسازی در استان.
5-4-4-کنترل و نظارت بر استفاده از کارگران دارای کارت مهارت فنی در اجرای ساختمانها ، ابنیه فنی،  تاسیسات و تجهیزات بخش راه و شهرسازی در استان.
5-4-5- بررسی نقاط ضعف و قوت عملیات مقابله با حوادث و اصلاح نقاط ضعف و ارایه پیشنهادات لازم در زمینه اصلاح قوانین و مقررات مربوطه در صورت نیاز.
5-4-6-پیگیری اخذ اعتبارات لازم توسط مراجع مسئول جهت بازسازی ساختمانها، تاسیسات و تجهیزات  آسیب دیده بخش راه و شهرسازی استان.
5-4-7-ایجاد تسهیلات مورد نیاز برای مجریان بازسازی در استان .
5-4-8-پیگیری در جهت بازتوانی کارگزاران  بخش راه و شهرسازی که در اثر وقوع حوادث دچار خسارات بدنی و مالی می شوند.
ماده (6)شرح وظایف در حوزه پدافند غیر عامل
6-1-نظارت بر رعایت اصول و ضوابط پدافند غیر عامل از قبیل انتخاب عرصه ایمن، پراکنده سازی یا تجمیع حسب مورد، حساسیت زدایی، اختفا، استتار، فریب دشمن و ایمن سازی در طرح های جدید الاحداث بخش راه و شهرسازی استان.
6-2-هماهنگی در شناسایی نقاط حیاتی، حساس و مهم راه  و شهر سازی استان در چهارچوب دستور العمل های صادره و پیشنهاد اداره کل مدیریت بحران و پدافند  غیر عامل وزارت متبوع .
6-3-هماهنگی جهت مطالعه تهدیدات تخصصی و مدیریت ناشی از تخاصمات بیگانگان و تجاوز نظامی و احصاء تمامی آسیب پذیری ها و ضعف های موجود در برابر تهدیدات.
6-4-هماهنگی و نظارت جهت تهیه طرح جامع و سند راهبردی و تخصصی مربوط به امر پدافند غیرعامل در بخش راه و شهرسازی استان، و پیشنهاد آن به کمیته پدافند غیر عامل ستاد وزارت متبوع جهت تصویب.
6-5-پیگیری و نظارت بر انجام مطالعات و رعایت اصول پدافند غیر عامل در تاسیسات حیاتی و حساس و مهم موجود و در دست مطالعه و ساخت با رعایت اصل هزینه_درآمد و مشارکت در تصویب طرح های  تهیه شده.
6-6-تهیه طرح جامع پدافند غیر عامل در برابر سلاح های غیر متعارف نظیر هسته ای، میکروبی و شیمیایی در زیر بخش راه و شهرسازی استان ،حسب نیاز.
6-7-هماهنگی نسبت به تهیه و تدوین آیین نامه ها، دستورالعمل ها، ضوابط عمومی و اختصاصی پدافند غیر عامل به منظور استمرار فعالیت های اداره کل راه و شهرسازی استان و زیر بخش های دولتی و خصوصی و تعاونی راه و شهرسازی در شرایط تهدید، بحران و جنگ احتمالی.
6-8-برنامه ریزی در جهت آموزش عمومی و تخصصی مدیران پرسنل و مشاورین ذیربط در مورد پدافند غیر عامل.
6-9-برآورد اعتبارت مورد نیاز اجرای طرحهای پدافند غیر عامل استان و پیشنهاد به کمیته پدافند غیر عامل مستقر در ستاد وزارت متبوع.
6-10-نظارت بر اجرای پروژه های پدافند غیر عامل توسط زیر بخش های راه و شهرسازی استان.
6-11-هماهنگی با مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت متبوع در خصوص بکار گیری اصول و ضوابط پدافند غیر عامل در مقابله با تهدیدات نرم افزاری و الکترونیکی و سایر تهدیدات جدید دشمن به منظور حفظ و صیانت شبکه های اطلاع رسانی، مخابراتی و رایانه ای و نظارت بر اجرای آنها.
6-12-پیش بینی ساز و کار لازم برای تهیه طرح های مشترک ایمن سازی و ایجاد هماهنگی در سایر طرح  ها و برنامه ها در دو حوزه پدافند غیر عامل و حوادث طبیعی در جهت هم افزایی و کاهش هزینه ها در بخش های راه و شهرسازی استان.
6-13-هماهنگی و پیگیری در انجام دستور العمل های صادره توسط معاون وزیر و هماهنگ کننده اجرای طرح های پدافند غیر عامل و نیز اداره کل مدیریت بحران و پدافند غیر عامل وزارت متبوع.
6-14-رعایت طبقه بندی اطلاعات در تهیه و اجرای طرح های پدافند غیر عامل و مکاتبات مورد نیاز.
6-15-اجرای مصوبات کمیته پدافندغیر عامل وزارت متبوع .