30 مهر 1400

خدمات الکترونیک استان همدان جهت اطلاع رسانی

ردیف

عنوان خدمت

راهنما

شناسه خدمت

1

نظارت و ارزیابی کیفیت ساخت و سازهای کشور

دریافت

15061676000

2

انتشار و ترويج مقرارت ملي ساختمان

دریافت

15061677000

3

برگزاری آزمون ورود به حرفه

دریافت

18051678100

4

مدیریت و راهبری آموزش های تخصصی

دریافت

18051678101

5

نظارت بر عملكرد سازمان نظام مهندسي ساختمان

دریافت

15061679000

6

تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک مرتبط با مهندسی ساختمان

دریافت

15061681000

7

صدور پروانه اشتغال به کار دفاتر مهندسی طراحی

دریافت

13041682100

8

صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان (شخص حقیقی) مهندسی،کاردانی و تجربی

دریافت

13041682101

9

صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان (شخص حقیقی) مهندسی،کاردانی ، تجربی

دریافت

13041682102

10

صدور پروانه اشتغال به کار کادانی شخص حقیقی(صدور ، تمدید، ارتقاء و انتقال)

دریافت

13041682103

11

صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی ساختمان شخص حقیقی (صدور ، تمدید، ارتقاء و انتقال)

دریافت

13041682104

12

صدور پروانه اشتغال به کار خدمات آزمایشگاهی (شخص حقوقی)

دریافت

13041682105

13

صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان (شخص حقوقی) مهندسی،کاردانی و تجربی

دریافت

13041682106

14

صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان (شخص حقوقی) مهندسی، کاردانی و تجربی

دریافت

13041682107

15

صدور پروانه اشتغال به کار اشخاص حقوقی "تبصره 4 ماده 11"

دریافت

13041682108

16

صدور پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی "طراح و ناظر"

دریافت

13041682109

17

تهيه طرح‌هاي كالبدي منطقه‌اي

دریافت

15021689100

18

تهيه طرح‌هاي توسعه و عمران جامع ناحيه

دریافت

15021689101

19

تهيه طرح‌هاي توسعه و عمران جامع شهري

دریافت

15021690100

20

تهيه طرح‌هاي تفصيلي شهري

دریافت

15021690101

21

تهيه طرح‌هاي طراحي شهري

دریافت

15021690102

22

تهيه طرح‌هاي مجموعه شهري

دریافت

15021690103

24

تهیه و بروزرسانی پايگاه اطلاعات مكاني طرح‌هاي توسعه و عمران

دریافت

15021692000

25

شناسایی و نگهداشت زمین های ملی

دریافت

15061544000

26

فرآیند تامین نصاب مالکانه زمین غیرموات

دریافت

15061546100

27

فرآیند تامین نصاب زمین موات از محل اراضی مالک

دریافت

15061546101

28

واگذاری زمین به اقشار ویژه

دریافت

15021549100

29

واگذاری زمین به دارندگان موافقت نامه های اصولی

دریافت

15021549102

30

واگذاری زمین به عموم مردم

دریافت

15021549103

31

واگذاری زمین به دستگاههای دولتی

دریافت

15021549101

32

پروانه اشتغال به کار شرکت های کنترل بازرسی(شخص حقوقی)

دریافت

13041682110

33

اجرای پروژه ساخت مشارکتی

دریافت

15011548000

34

واگذاری واحدهای ساخته شده به عموم

دریافت

15011550000

35

تامین عکس و نقشه پایه

دریافت

15021691000

36

آماده سازی زمین به صورت مشارکتی

دریافت

15011547000

37

بررسی درخواست های تشخیص نوعیت زمین

دریافت

15061545000

38

تامين منابع جنسي

دریافت

13051685000